O zakładzie

Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (do kwietnia 2012 Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego) istnieje od 1982 roku. Od samego początku do października 2001 r. jego kierownikiem była prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa. W latach 2001-2006 Zakładem kierowała dr Zofia Zaron. Od 2006 do 2020 r. funkcję kierownika Zakładu pełniła prof. dr hab. Krystyna Waszakowa. Na początku 2021 r. funkcję kierownika objęła dr Marta Chojnacka-Kuraś. Pracownicy Zakładu współpracują w różnych formach z badaczami z Uniwersytetów w Amsterdamie, Berlinie, Hamburgu, Kijowie, Lwowie, Pradze, Moguncji, Moskwie, Ołomuńcu, Wilnie. Wyrazem stałej współpracy naukowej ZGSiPWJP z językoznawcami czeskimi z Filozofickej Faculty Uniwersytetu Karola w Pradze są organizowane co dwa lata konferencje naukowe oraz wspólne publikacje naukowe (zwykle związane z pracą przekładową).

Tematyka badawcza

Indywidualne oraz zespołowe prace badawcze podejmowane przez pracowników koncentrują się wokół zagadnień związanych z gramatyką, słowotwórstwem, semantyką i pragmatyką współczesnego języka polskiego. Problematyka  badań jest zróżnicowana i wieloaspektowa – m.in. dotyczy: składni w ujęciu semantycznym, aspektu czasownika, kategorii rodzaju, słowotwórstwa, wybranych kwestii z zakresu semantyki leksykalnej. Analizowane są współczesne zjawiska językowe i tekstowe (także w ujęciu porównawczym). Pracownicy ZGSiPWJP są autorami studiów opartych na metodologii strukturalistycznej i kognitywnej.

Zajęcia dydaktyczne

W gestii Zakładu pozostają zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego I i II (wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i zaocznych na kierunku Filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej), konwersatorium „Dociekania semantyczne”, wykład „Metodologiczne problemy językoznawstwa synchronicznego”. Pracownicy ZGSiPWJP prowadzą konwersatoria z zakresu gramatyki, semantyki, pragmatyki, a także opisu języka polskiego jako obcego; w ramach Erasmusa – wykłady i konwersatoria na Uniwersytetach w Amsterdamie, Berlinie, Rzymie, Hamburgu, Lwowie, Moguncji, Ołomuńcu i Wilnie.