Dr Monika Jabłońska

Kontakt: mm.jablonska@uw.edu.pl

Orcid: 0000-0001-7650-3948

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Monika_Jablonska

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
poniedziałki, godz. 11.20-12.20, pok. 28c

Tematyka badawcza

 • innowacje językowe w polszczyźnie
 • tendencja analityczna w języku polskim

Życiorys naukowy

 • 2004 tytuł magistra filologii polskiej uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Komunikatywność serwisu informacyjnego Programu Trzeciego Polskiego Radia” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Podrackiego
 • 2009 tytuł licencjata filologii angielskiej i rosyjskiej uzyskany w Wyższej Szkole Olympus na podstawie pracy „Using Literary Texts in Teaching English in Primary School” napisanej pod kierunkiem dr Marii Woźniak
 • od 2014 do 2019 współpracownik w Zakładzie Gramatyki Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego UW
 • 2017 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne na przełomie XX i XXI w.” pod kierunkiem dr hab. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej
 • od 2019 starszy asystent w Zakładzie Gramatyki Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego UW oraz współpracownik na Wydziale Pedagogicznym UW

Publikacje

Książki

 • 2020, Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku, Warszawa.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • 2012, Proces przekształceń konstrukcji syntetycznych w połączenia przyimkowe [w:] Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW, Warszawa (wydanie elektroniczne).
 • 2012, Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim [w:] IV Studenckie Forum Badań nad Językiem. Teksty pokonferencyjne.
 • 2013, Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim [w:] Ruch w języku – język w ruchu, red. M. Maciołek, K. Lisczyk-Kubina, Katowice, s. 49-59.
 • 2014, Warianty analityczne konstrukcji celownikowych w języku polskim [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17, Redher P. und Smirnov I. s. 63-73.
 • 2015, Konstrukcje syntetyczne i analityczne w języku trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków [w:] Dialog Pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 123-130.
 • 2015, „Podległy komuś czy *„pod kogoś”? Wybrane polskie konstrukcje syntetyczne i analityczne jako przykłady synonimii składniowej [w:] Pojęcia zapisane w języku,red. M. Falkowska, K. Waszakowa, Warszawa, s. 205-215.
 • 2016, Konstrukcje przyimkowe jako jeden z przejawów analityczności polszczyzny [w:] „Poradnik Językowy” 8, s. 75-89.
 • 2017, Asystent dawniej i dziś [w:] „Poradnik Językowy” nr 10, s. 86-92.
 • 2017, Fleksja, [w:] Gramatyka opisowa języka polskiego w ćwiczeniach, M. Chojnacka-Kuraś, M. Falkowska, C. Heliasz-Nowosielska, M. Jabłońska, A. Wójcicka, Warszawa, s. 47-79, 51-173.
 • 2019, New prepositional analytic constructions in contemporary Polish [w:] „Cognitive Studies” 19, s. 1-11.
 • 2020, Wybrane słowa z cząstką euro- w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] 2020, Contributions to the 23rd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), Bednarska, K., Kruk, D., Popov, B., Saprikina, O., Speed, T., Szafraniec, K., Terekhova, S., Tsonev., R, Wysocka, A. (red.),. Wiesbaden, s. 147-157.
 • 2020, Co wisi na włosku? – analiza łączliwości semantyczno-leksykalnej frazeologizmu, [w:] Język zwierciadłem kultury, red. E. Piotrowska, s. 51-58.

Publikacje popularnonaukowe

 • 2018, Jak to działa: Języki świata, Warszawa.

Zespołowe prace badawcze, granty

 • 2014 – „Dialog pokoleń”,  nr 14/2014/0, projekt realizowany w ramach programu NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
 • 2015 – „Dialog pokoleń 2”, nr 76/2015, projekt realizowany w ramach programu NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
 • 2016 – „Dialog pokoleń 3”, nr 05/2016/0, projekt realizowany w ramach programu NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
 • 2017 – „Dialog pokoleń 4”,  nr 28/2017/0 projekt realizowany w ramach programu NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • międzynarodowa grupa Polyslav
 • Slavic Linguistics Society
 • Towarzystwo Kultury Języka – członek zarządu oddziału warszawskiego

Współpraca z zagranicą

2-5.12.2019 wyjazd do Sztokholmu w ramach projektu Erasmus z cyklem wykładów na temat innowacji językowych w polszczyźnie