Prof. dr hab. Marek Łaziński

Kontakt: m.lazinski@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
wtorki, godz. 14.00-15.00, pok. 28c

Tematyka badawcza

 • Aspekt czasownika
 • Rodzaj gramatyczny i płeć w języku
 • Formy adresatywne i grzeczność językowa
 • Wartościowanie nazw grupowych i poprawność polityczna
 • Porównawczy opis synonimów
 • Słowa klucze
 • Lingwistyka korpusowa, w tym korpusy równoległe
 • Współczesny język młodzieży
 • Funkcje bezokolicznika w językach słowiańskich

Życiorys naukowy

 • 1985 Świadectwo dojrzałości w XXI LO w Warszawie
 • 1985-1991 Studia filologii polskiej na UW
 • 1990-1991 Stypendium programu Sokrates na uniwersytecie w Konstancji
 • 1992-1997 Asystent w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
 • 1994-1995 Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Stambulskim
 • Od 1997 Koordynator Korpusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
 • 1997 Tytuł doktora uzyskany na podstawie rozprawy Opozycje aspektowe polskich czasowników oznaczających przekaz informacji
 • Od 1998 Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
 • 2007 Habilitacja na podstawie rozprawy O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa (Warszwa 2006)
 • 2008-2009 Docentura gościnna w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (1 semestr)
 • od 2011 profesor nadzwyczajny UW
 • 2012 Profesura gościnna w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji (1 semestr)

Publikacje

Książki

 • Dystynktywny słownik synonimów, Kraków 2004, (współautorki A. Nagórko, H. Burkhardt).
 • O paniach i panach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowe, Warszawa 2006 (http://czytelnia.pwn.pl/o_panach_i_paniach/)
 • Ćwiczenia w: B. Klebanowska: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, 2006
 • Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą, PWN 2007 (wstęp i redakcja naukowa)
 • Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, Warszawa 2008

Artykuły i rozdziały w książkach

 • O pojęciu perfectivów tantum i różnych kryteriach ich wydzielania, „Poradnik Językowy” 5-6/1995, s. 1-6.
 • Bezokolicznik czasownika dokonanego jako człon wymagany w zdaniu, „Poradnik Językowy” 1/1996, s. 21-29.
 • Die Sprachenpolitik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen, w: (red. R. Marti) Sprachenpolitik in Grenzregionen, Saarbrücken 1997, s. 317-325.
 • Terminatywność jako kategoria stopniowalna, „Prace Filologiczne” XV (1997), s. 99-126, (współautor B. Wiemer).
 • Możliwości rekategoryzacji duratywnej i terminatywnej polskich i niemieckich czasowników przekazu i ich konwersów, w: (red. R. Grzegorczykowa R., A. Pajdzińska): Językowa kategoryzacja świata, Lublin 1997, s. 333-356, (współautor B. Wiemer).
 • Opozycja czasowników mówić-powiedzieć w języku polskim. Analiza leksykalna i aspektowa, w: (red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron) Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa 1997, s. 121-148.
 • Die spezifischen Bedeutungen des imperfektiven Aspekts und die lexikalische Bedeutung polnischer Mitteilungsverben, w: (red. M. Giger, T. Menzel, B. Wiemer) Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia, Oldenburg 1998, s. 115-132.
 • Zur Konzeption der Synonymworterbüchern im Polnischen. Beschreibung von Ähnlichkeiten oder Unterschieden? w: (red. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer) Beiträge der Europäischen Slavistik (Polyslav) 2, Monachium 1999, s. 149-160.
 • Różnice znaczeń synonimicznych w korpusie tekstów, „Postscriptum” 27-29, Katowice 1999, s. 28-51.
 • Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, cz. 1 8/2000, s. 29-38, cz. 2: 9/2000, s. 19-28, Warszawa.
 • Was für ein Perfekt gibt es im modernen Polnisch? w: (red. T. Leuschner) „Linguistik online“ 8 (1/2001), http://www.linguistik-online.de/1_01. [link]
 • Textkorpora in Polen. Ein Überblick, w: (red. K. Böttger, S. Dönninghaus, R. Marzari) Beiträge der Europäischen Slavistik (Polyslav) 4, Monachium 2001, s. 123-133.
 • Die Differenzierung der Synonyme im Fremdsprachunterricht und in der Lexikographie, w: (red. H. Weydt) Langue – Communauté – Signification. Approches en Liguistique Fonctionelle. Actes du XXVeme Colloque International de Linguistique Fonctionelle, Frankfurt/M – Berlin – Bern 2002, s. 240-244.
 • „Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej” w badaniach nad słownictwem polszczyzny dzisiejszej, w: (red. J. Linde-Usiekniewicz) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa 2003, s. 112-124, (współautorka J. Linde-Usiekniewicz).
 • Referenzielle Analyse der Asymmetrie Genus-Sexus im Polnischen, w: (red. R. Blankenhron, J. Błaszczak, R. Marzari) Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik. Polyslav VI. Monachium 2003, s. 87-97.
 • Grammar and Gender in Polish Corpora, w: (red. B. Lewandowska-Tomaszczyk) PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, Łódź Studies in Corpus Linguistics 7, Frankfurt/M 2003, s. 309-327.
 • Uwarunkowania stylistyczne użycia aspektu czasownika, w: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie, Warszawa 2003, s. 127-136.
 • tytułach i tytułomanii, „Zeszyty Szkolne” 12, Lublin, s. 73-77.
 • Gender of Forms of Address in Polish. A Corpus Study, w: (red. B. Lewandowska-Tomaszczyk) Practical Applications in Language Corpora. PALC 2003, Frankfurt/M 2004, s. 253-264.
  Das Genus polnischer Substantive und ihre adressative Funktion, w: (red. W. Gladrow) Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen, Berlin 2004, s. 171-186.
 • Pan, pani and human vanity. The need for an universal title in the system of Polish forms of address, w: (red. M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny) Polyslav 8. Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik, Monachium 2005, s. 103-112.
 • Czy gramatyka może przeszkadzać w porozumieniu kobiety i mężczyzny? w: (red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska) Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków. Materiały z V Forum Kultury Słowa „Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty, Lublin, 16-18 października 2003, Lublin 2004, s. 119-146.
 • Słowa klucze w semantyce i statystyce. Słowa tygodnia „Rzeczpospolitej”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, Kraków 2006, s. 57-68(współautorka: M. Szewczyk).
 • Does Polish Murzyn mean Negro? w: (red. B. Brehmer, V. Zdanova, R. Zimny) Polyslav 10. Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik, Monachium 2007, s. 71-77.
 • Między tytułomanią a poufałością. Formy bezdystansowe w polskich komunikatach publicznych, w: Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 6 (57), Wrocław 2007, s. 31-35.
 • Murzyn zrobił swoje. Czy Murzyn może odejść? Historia i przyszłość słowa Murzyn w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 4/2007, s. 47-56.
 • Między tytułomanią a poufałością. Polskie dyrektywy do nieokreślonego adresata na tle słowiańskim, Z polskich studiów slawistycznych, seria XI. Językoznawstwo, Warszawa 2007, s. 129-137.
 • Referencjalne mechanizmy blokady derywacji żeńskiej w polszczyźnie, w: (red. H. Burkhardt, A. Nagórko) Sprachliche Kategorien und die Wortbildung, „Westostpassagen. Slawistische Forschungen und Texte. Literatur, Sprache Kultur“, B. 6, s. 393-406.
 • Wino, kobieta i śpiew. Podmiot złożony osobowo-rzeczowy w polszczyźnie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, Kraków 2007, s. 73-80.
 • głosowaniu i zagłosowaniu. Polityczne aspekty aspektu, w: (red. B. Brehmer, K. Bente Fischer, G. Krumholz), Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 2008, s. 287-299.
 • Towards the National Corpus of Polish, w: Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), http://www.lrec-conf.org/lrec2008, (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
 • Die Ermittlung neuer Wörter im Korpus. Computer und die Arbeit von Hand, w: (red. E. Worbs) Neue Zeiten- Neue Wörter – Neue Wörterbücher. Internationales Symposium zur Neologismenlexikographie, Germersheim, Frankfurt – Berlin – Bern 2009, Peter Lang, s. 101-106.
 • Polski korpus, w: „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, 2 (18)/ 2009, s. 4-7, (współautorzy: R.L. Górski, A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
 • Liczba gramatyczna polskich rzeczowników osobowych a ich odniesienie, w: (red. T. Berger, M. Giger, S. Kurt, I. Mendoza) Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag, „Wiener slawistischer Almanach“, Sonderband 73, Monachium – Wiedeń 2009, s. 399-409.
 • Murzyn, negr, černoch – Wie weiße Slawen ihre schwarzen Nachbarn nennen?, w: (red. Ch. Voß, A. Nagórko) Die Eurpäizität der Slavia oder die Slavizität Europas, Monachium – Berlin, 2009, s. 187-202.
 • Recent Developments in the National Corpus of Polish, w: (red. J. Levická, R. Garabík) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Fifth International Conference Slovko. Smolenice, Slovakia, 25-27 September 2009. Proceedeings, Bratysława 2009, s. 302-309 (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, P. Pęzik).
 • Klasyfikacja stylistyczna i semantyczna zapożyczeń niemieckich w nowym Słowniku zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, w: Kultura jako przestrzeń dialogu. Polska – Niemcy, Warszawa 2009, s. 91-101.
 • Die stilistische und semantische Klassifikation der deutschen Lehnwörter im neuen Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie [Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Polnischen, w: (red. A. Mróz, A. Niewiadomski) Kultur als Dialogebene. Deutschland – Polen, tłum. D. Pyzowska, M. Szpor, Warszawa 2009, s. 101-112.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 47-55 (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk).
 • Recent Developments in the National Corpus of Polish w: LREC 2010 proceedings, http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html (współautorzy: A. Przepiórkowski, R.L. Górski, P. Pęzik).
 • Wzór stylu i wzór na styl. Zróżnicowanie stylistyczne tekstów Narodowego Korpusu Języka Polskiego, w: (red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska) Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk 2010, s. 41-55 (współautor: R.L. Górski).
 • Polish CDS Corpus. Talkbank: http://childes.psy.cmu.edu/manuals/09slavic.doc; ISBN: 978-1-59642-393-0, (współautorzy: E. Haman, B. Etenkowski, M. Łuniewska, J. Szwabe, E. Dąbrowska, M. Szreder).
 • Polish aspectual prefixes, their order and functions: A study based on the National Corpus of Polish, “Word Structure” 4.2 (2011), s. 231-243.
 • National Corpus of Polish, w: Z. Vetulani (red.): Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań 2011, s. 259-263, (współautorzy: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Pęzik).
 • Kto imeet uši slyšat’, da slyšit! Funkcje semantyczne bezokolicznika jako nadrzędnego predykatu w zdaniu polskim i rosyjskim, w: Różne formy, różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, red. M. Bańko, D. Kopcińska, Warszawa, s. 139-150.
 • Jeszcze o kobiecie w dawnej polszczyźnie. Wartościowanie i referencja, w: Burkhardt H., Hammel R., Łaziński M. (red.), Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, Berliner Slawistische Arbeiten t. 39, Frankfurt 2012, s. 89-98, (współautorka B. Łazińska).
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego: geneza i dzień dzisiejszy, w: (red. Przepiórkowski A., Bańko M, Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 1-10, (współautorzy: A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Bańko, R.L. Górski, P. Pęzik)
 • Typologia tekstów w NKJP, w: Przepiórkowski A., Bańko M, Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 13-23, (współautor R.L. Górski)
 • Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, w: (red. A. Przepiórkowski, M. Bańko M, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, 25-36, (współautor R.L. Górski)
 • Słowa dnia, w: (red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk) Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012, s. 275-280, (współautorka A. Andrzejczuk).
 • The Polish-Russian Parallel Corpus and Its Application in the Linguistic Analysis, “Prace Filologiczne” LXIII (2012), 209-218, (współautorzy: M. Kuratczyk, B. Orekhov, E. Słobodjan.
 • Wyraz kobieta w kolokacjach korpusowych. Konotacje dawniejsze i współczesne, w: (red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska) Oblicza płci. Język – kultura – edukacja, Lublin 2012, s. 73-85.
 • Practical Applications of the National Corpus of Polish, “Prace Filologiczne” LXIII (2012), 231-240, (współautorzy: A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Pęzik).
 • Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim, w: Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013. Z polskich studiów slawistycznych. Seria XII. Językoznawstwo, Warszawa, 2012, s. 105-111.
 • Polacy na tle innych systemów grzeczności,  w: Jak zwracają się do siebie Eurpejczycy?, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, 15-31.
 • The National Corpus of Polish (NKJP). Language use and data analysis, w: Travaux de Slavistique 25. [Langues et Langage]. Presses Universitaires de Provence 2013. (red. I. Kor Chahine, Ch. Zaremba), 309-319. (współautorzy: A. Przepiórkowski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Bańko, R.L. Górski, P. Pęzik).
 • Bottlenecks in the Open-Access System: Voices from Around the Globe, w: „Journal of Librarianship and Scholarly Communication” 2(2)/2014, eP1126, 1-10. http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1126 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
 • Podvodnye kamni sistemy publikacii otkrytogo dostupa: mnenija v raznyx starax mira, „Naučnaja periodika: problemy i rešenija”, 2 (20)/2014, 9-20 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
 • Ozka grla sistema odprtega dostopa: glasovi iz sveta, „Knjižnica/Library” 58(3)/2014, 77-92 (współautorzy E. Bonacorso et al.).
 • Praktyczny przewodnik po korpusach równoległych. Wiadomości wstępne. Korpus ParaSol i Korpus polsko-rosyjski UW, w: Praktyczny przewodnik po korpusach slowiańskich, Warszawa 2014, 198-206.
 • Wörter des Jahres in Polen 2011-2013, w: (red. D. Scheller-Boltz) Język polski 25 la po Przełomie. Die Polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende, Georg Olms, Hildesheim, Zürich – New York, 181-200.
 • Cezar Piernikarski w aspektologii polskiej, w: (red. M. Grochowski, Z. Zaron) Znaki pamięci. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa, 89-96.
 • The aspect of Polish performatives against the background of politeness rules, „Zeitschrift für Slavische Philologie” t. 70 (14), z. 2., 328-343.
 • Grzeczność, niegrzeczność i grzeczność pozorna. Zmiana wartościowania w systemie adresatywnym na przykładzie tytułów ksiądz i siostra, w: (red. M. Święcicka, M. Pelplińska-Narloch) (nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, Bydgoszcz 2015,  80-92.

Recenzje

Recenzje naukowe

Konferencja „Prototypy i profilowanie w języku i w tekście”, „Poradnik Językowy”, 2 (536), Warszawa 1996.
G. Koniuszaniec, H. Błaszkowska: Language and Gender in Polish, „Język Polski” LXXXIII (2003) 4/5 , s. 320-324.
B. Bartnicka, B. Hansen, W. Klemm, V. Lehmann, H. Satkiewicz: Grammatik des Polnischen, „Poradnik Językowy“ 635 (6/2006), s. 77-80.
M. Skibicki: Polnische Grammatik, „Poradnik Językowy” 10/2007, s. 93-95

Recenzje wewnętrzne artykułów i konferencji naukowych

•    „Lingusitica Copernicana”, 2008-2009
•    „Prace Filologiczne”, 2009
•    Konferencja „Perspectives on Slavistics”, Hamburg 2008
•    Konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”, UW 2009, 2010, 2013
•    „Word Structure”, 2010
•    „Slavia Centralis”, 2010
•    „Wiener Slawisches Jahrbuch” 2012

Recenzje w wydawnictwach i czasopismach
 • Linguistica Copernicana
 • Prace Filologiczne
 • Slavia Centralis
 • Wiener Slawistisches Jahrbuch

Redakcja naukowa i edytorstwo

 • Słownik ortograficzny PWN, 2004, (współautorki: Anna Kłosińska i Barbara Łazińska)
 • B. Klebanowska: Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, 2006, (redakcja naukowa i ćwiczenia)
 • Sprache im Kulturkontext. Festschrift für Alicja Nagórko, red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński, Berliner Slawistische Arbeiten t. 39, Frankfurt 2012
 • „Prace Filologiczne” LXIII (2012), (redaktor merytoryczny tomu)

Recenzje prac naukowych

Recenzje prac doktorskich
 • Renata Krupa: Les injoctions en polonias, promotor: Helne Włodarczyk, Université Paris IV Sorbonne, obrona 2011.
 • Jason Christensen: Russian and Polish Delimitatives and Distributives in PO- in a Cognitive Grammar Framework, promotor Stephe M. Dickey, Kansas University, obrona 2011.
 • Anna Andrzejczuk: Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna. Nowy sposób opracowania materiału leksykograficznego, promotor: Włodzimierz Gruszczyński, IJP PAN, obrona 2012.
 • Małgorzata Ciunowicz: Czyś godzien, aby cię pisać przez wielkie C. Historia człowieka w języku polskim, promotor Radosław Pawelec, UW, obrona 2012.
 • Magdalena Wanot: Paradygmaty słowotwórcze rzeczowników polskich. Opis gniazdowy, promotor: Hanna Jadacka, UW, obrona 2012.
 • Paulina Łazarewicz: Analiza formalna czasowników ruchu z wykorzystaniem metod i narzędzi językoznawstwa korpusowego, promotor: Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski, obrona 2015.
Recenzje habilitacji
 • Iwona Burkacka, Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, UW, kolokwium 2012.
 • Piotr Kładoczny: Semantyka nazw dźwięków w języku polskim, UWr., kolokwium 2013.

Zagraniczne staże i zatrudnienie

Krótkie staże i wykłady w ramach programu Erasmus lub umów międzyuniwersyteckich

 • Berlin 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 • Konstancja 1999, 2002
 • Hamburg 2002
 • Tybinga 2005
 • Germersheim 2002
 • Lwów 2007
 •  Moguncja 2008
 • Paryż, Sorbona 2011

Dłuższe staże i zatrudnienie za granicą

 • Berlin, Uniwersytet Humboldtów październik 2008 – marzec 2009 – docentura gościnna 1 semestr
 • Bloomington, Uniersytet Stanowy Indiana kwiecień, maj 2009 – staż w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej
 • Uniwersytet Gutenberga w Moguncji, czerwiec, lipiec 2010 – docentura gościnna w ramach programu „Schwerpunkt Polen”
 •  Uniwersytet Gutenberga w Moguncji, kwiecień-wrzesień 2012 – profesura gościnna w Instytucie Slawistyki

Zespołowe prace badawcze, granty

 • Dystynktywny opis synonimów i opis polskich kulturemów – projekt Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów oraz Wydziału Polonistyki UW, koordynacja ze strony polskiej
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego (www.nkjp.pl), członek konsorcjum NKJP
 • Korpus Polsko-Rosyjski (www.pol-ros.polon.uw.edu.pl), kierownik projektu
 • Laboratorium Języka Młodzieży (laboratoriumjezykowe.uw.edu.pl), 2013-2014, opiekun naukowy projektu, koordynator Korpusu Języka Młodzieży

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Towarzystwo Kultury Języka
 • Stowarzyszenie Młodych Slawistów Polyslav (od 1997 do 2006 roku)
 • Zespół Korpusowy przy Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN
 • Komisja Korpusowa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (p.o. przewodniczący)  www.slavicorp.polon.uw.edu.pl

Pozostałe formy aktywności polonistycznej