Gramatyka opisowa języka polskiego II

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Z GOJP-u II W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zasady konkursu

  1. Konkurs skierowany jest do studentów II roku filologii polskiej, uczestniczących w zajęciach z gramatyki opisowej języka polskiego II (GOJP II) i przygotowujących prace zaliczeniowe z tego przedmiotu. Konkurs składa się z dwóch etapów: grupowego i finałowego.
  2. Na etapie grupowym prowadzący ćwiczenia oceniają prace studentów i na tej podstawie wyłaniają autorów dwóch najlepszych prac w danej grupie. Warunkiem udziału w etapie finałowym konkursu jest zaliczenie przedmiotu w sesji zimowej (zgodnie z zasadami opisanymi w sylabusie).
  3. Liczba uczestników finału konkursu nie może przekraczać 14.
  4. Osoby zakwalifikowane do finału konkursu przedstawiają swoje prace podczas sesji naukowej, która odbędzie się 7 marca (we wtorek), w godz. 13.30-19.00, w sali 37 na Wydziale Polonistyki. Każdy uczestnik na zaprezentowanie swojej pracy ma nieprzekraczalny czas 15 minut.
  5. Prezentacje studentów będą oceniane przez jurorów: prof. Alinę Kępińską, dr Martę Falkowską, mgr Dagmarę Banasiak i panią Aleksandrę Orzechowicz. Przy ocenie prezentacji jury bierze pod uwagę następujące kryteria: a) wartość merytoryczną wystąpienia: poprawność analizy (obserwacji i wniosków), stosowanie właściwej terminologii (0-10 p.), b) klarowną strukturę wypowiedzi: przedstawienie zagadnienia, analizę, konkluzje (0-5 p.), c) wartość stylistyczno-retoryczną wystąpienia, umiejętność zaprezentowania tematu w ciekawy i zrozumiały sposób (0-5 p.). Maksymalna ocena od jednego jurora to 20 punktów.  
  6. Jury wybiera autorów najlepszych prezentacji (I, II, III miejsce). Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureat I miejsca otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5) z przedmiotu GOJP II. Wszyscy uczestnicy sesji finałowej dostają certyfikaty uczestnictwa oraz upominki przygotowane przez Fundację Języka Polskiego.
  7. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych i promocyjnych (załącznik: Klauzula informacyjna i klauzula zgody).
  8. Konkurs organizowany jest przez pracowników i doktorantów Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego.