Dr Marta Falkowska

Kontakt: m.falkowska@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
poniedziałki, godz. 9.45-10.45, pok. 34

Tematyka badawcza

Semantyka leksykalna, zwłaszcza w aspekcie porównawczym; gramatyka języka polskiego, gramatyka kognitywna.

Życiorys naukowy

 • 1998 – matura w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, klasa o profilu dziennikarsko-językowym
 • 1998-2004 – studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Polonistyki UW, dyplom magistra filologii polskiej na podstawie pracy Unia Europejska z dwóch perspektyw: porównanie dyskursu publicznego o UE w języku polskim i francuskim, promotor: prof. dr hab. R. Grzegorczykowa
 • 2001-2006 – studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, dyplom magistra na podstawie pracy Comparative analysis of colour terms «red» and «czerwony»: linguistic imagery and prototypical denotata in English and Polish, promotor: prof. dr hab. T. P. Krzeszowski
 • 2003 – stypendium Socrates-Erasmus (Uniwersytet Nancy 2, Francja), udział w pracach zespołu Dictionnaire des notions politiques et sociales d’Europe centrale et orientale
 • 2004-2009 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW (opiekun naukowy: prof. dr hab. K. Waszakowa), stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy: Semantyka ‘winy’ we współczesnym języku polskim, promotor: prof. dr hab. K. Waszakowa
 • 2010-2011 – asystentka w Instytucie Języka Polskiego UW
 • od 2012 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW
 • od 2021 – członkini Pracowni „Laboratorium Efektywnej Komunikacji”

Stanowiska administracyjne

 • 2004-2008 – członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej (przedstawicielka doktorantów)
 • 2004-2005 – protokolantka Rady Wydziału
 • 2005-2006 – koordynatorka ds. obsługi informatycznej Rady Wydziału; protokolantka Rady Wydziału
 • 2006-2007 – sekretarz Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego
 • 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024  – członkini Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego
 • od 2016 – sekretarz Rady Naukowej IJP
 • 2019-2020, 2020-2024 – członkini Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo
 • 2021-2025 – członkini Rady Szkoły Języków Obcych

Publikacje

Książki

2012, Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW [dostępne online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16763)

Rozdziały w książkach i opracowaniach zbiorowych, artykuły w czasopismach

 • 2006, ‚Cisza’ i ‚milczenie’ w poezji Karola Wojtyły, [w:] Karol Wojtyła – poeta, Głażewski J., Sadowski W., Warszawa: Wydawnictwa UW, 83-95
 • 2007a, Scenariusze sytuacji przebaczenia w świetle wybranych eksplikacji czasownika „przebaczać”, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Kamper-Warejko J., Kaproń-Charzyńska I., Toruń: Wydawnictwo UMK, 319-328
 • 2007b, Polskie czasowniki „winić”, „obwiniać/obwinić” w kontekście angielskiego „blame”, Prace Filologiczne 52, 89-99
 • 2007c, Pole leksykalno-semantyczne ‘winy’ we współczesnym języku polskim, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik(Polyslav). Band 10, Brehmer B., Zdanova V., Zimny R., München: Verlag Otto Sagner, 39-46
 • 2007d, Obraz ‚winy’ w polskich pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy, Poradnik Językowy 4, 25-35
 • 2007e, Modyfikacje znaczeń w dyskursie (na materiałach prasowych dotyczących integracji europejskiej), [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Mikołajczuk A., Pawelec R., Warszawa: Semper, 256-263
 • 2008a, „Global metaphors?” On metaphors of European integration in Polish, English and French, [w:] Discourse variation across communities, cultures and times, Okulska U., Kowalski G., Warszawa: Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 157-182
 • 2008b, Obraz pojęcia ‘winy’ w metaforze WINA TO CIĘŻAR, [w:] Pojęcie – słowo – tekst, Grzegorczykowa R., Waszakowa K., Warszawa: Wydawnictwa UW, 107-115
 • 2009, O predykatach oznaczających przypisanie komuś winy, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, Generowicz I., Kaczmarska E., Doliński I. M., Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 91-102
 • 2010, „Obvinĕní nĕkoho” jako řečový akt. O významu slovesa oskarżać (obviňovat / obžalovávat), [w:] Obraz človĕka v jazyce, Vaňková I., Pacovská J., Praha: Univerzita Karlova v Praze, 131-143
 • 2011, Rzeczownik grzech w języku ogólnym i w języku religijnym, [w:] Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch-Deutsch), Nagórko A., Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 203-216
 • 2012a, Składniki sytuacji opisywanej jako X skrzywdził Y-a, [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, Mikołajczuk A., Waszakowa K., Warszawa: Wydawnictwa UW, 91-101
 • 2012b, Obraz procesu sekularyzacji w tekstach „Naszego Dziennika” i „Tygodnika Powszechnego”, [w:] Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Nagórko A., Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 405-423
 • 2012c, Celebryci, gwiazdy i idole. O wybranych nazwach znanych osób we współczesnej polszczyźnie, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik(Polyslav), Band 15, Kislova E. et al. (eds.), München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 83-89
 • 2012d, „Trochę empatii, człowieku!”. O znaczeniu rzeczownika empatia we współczesnej polszczyźnie, [w:] Tĕlo, smysly, emoce v jazyce, I. Vaňková (ed.), 33-43
 • 2013a, [współautor: Marta Chojnacka-Kuraś], Sprawozdanie z seminarium naukowego Metodologie językoznawstwa V, Poradnik Językowy, z. 3, 100-103
 • 2013b, Confusion all around… On the controversial grammatical status of the Polish word wokół, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik(Polyslav), Band 16, Ulrich S. et al. (eds.), München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 66-73
 • 2014a, Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia, Prace Filologiczne LXIV, część 2, 87-107
 • 2014b, Subjectivity and objectivity in language as seen by Louis Hjelmslev and Ronald W. Langacker,[w:] Cognitive Linguistics in the Making, Rudnicka-Szozda K., Szwedek A. (eds.), Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 41-51
 • 2014c, Mówić o Bogu po ludzku. Uwagi o języku książek religijnych Szymona Hołowni, [w:] Sprachliche Säkularisierung: Semantik und Pragmatik, Nagórko A., Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 101-117
 • 2015, Kształtowanie się polskiej terminologii językoznawstwa kognitywnego (na wybranych przykładach), [w:] Tekst naukowy i jego przekład, Duszak A., Jopek-Bosiacka A., Kowalski G. (red.), Kraków: Universitas, 169-181
 • 2016a, Czy istnieją językowe wykładniki empatii? Rekonesans semantyczny, [w:] Gutiérrez Rubio, E., Kislova, E., Kubicka, E. (Hrsg.) Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 64-73. [publikacja indeksowana w Web of Science; dostępne online: http://www.polyslav-as.org/en/files?file=files%2Fcompilations%2F19.pdf]
 • 2016b, O funkcjonowaniu rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym, [w:]Saicová Římalová, L., Vaňková I. (Eds.), Lidský život a každodennost v jazyce, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 120-135
 • 2017a, [współautorzy: Magdalena Zawisławska, Maciej Ogrodniczuk] Metaphor annotation in the corpus of Polish, [w:] Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer. International Joint Conference on Artificial Intelligence [IJCAI], Melbourne 2017, 16-22.
 • 2017b, Strategie referencjalne w dyskursie a kategoria empatii. Na przykładzie wybranych tekstów prasowych o europejskim kryzysie migracyjnym, [w:]Gutiérrez Rubio, E., Kislova, E., Kruk, D. (Hrsg.) Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 63-73. [publikacja indeksowana w Web of Science]
 • 2017c, Sposoby konstruowania empatycznego punktu widzenia (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemie uchodźców i imigrantów), Prace Filologiczne LXXI, 139-150.
 • 2017d,Czy kobiety są „bardziej empatyczne”? W poszukiwaniu wyznaczników empatii w języku, [w:] Knapik, A., Misior-Mroczkowska, A., Chruszczewski, P., Chłopicki, W. (red.) Style komunikacyjne, seria: Język a komunikacja 39, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 121-131.
 • 2017e, [współautor: Magdalena Zawisławska] Typology of metaphors with the gustatory target domain in the Polish wine discourse, Crossroads. A Journal of English Studies, Issue 17, 2(2017), 76-90. DOI: 10.15290/cr.2017.17.2.05
 • 2018a, Zrozumieć innych. Wstępny ogląd pola leksykalnego ’empatii’ w języku polskim, [w:] Libura, A., Kowalewski, H., Bębeniec, D. (red.), Dociekania kognitywne, Kraków: Universitas, 79-94.
 • 2018b,„Wiem, co czujesz”. O dyskursywnych sygnałach empatii,[w:] Pędzich, B., Wanot-Miśtura, M., Zdunkiewicz-Jedynak, D., Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, 175-188.
 • 2018c,[współautor: Magdalena Zawisławska] All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, Cognitive Studies | Études cognitives, 2018(18), 1-11. DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1675
 • 2018d, [współautorzy: Magdalena Zawisławska, Maciej Ogrodniczuk] Verbal synaesthesia in the Polish corpus of synaesthetic metaphors, LaMiCuS, 2018(2), 226-253. DOI: https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2018-008
 • 2019a, [współautor: Magdalena Zawisławska] Metaphors in Polish wine discourse — a corpus approach, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, Volume 55, Issue 3, 601–629. DOI: https://doi.org/10.1515/psicl-2019-0022
 • 2019b, Jestem z wami sercem i myślami. O sposobach komunikowania empatii w dyskursie (studium przypadku). Półrocznik Językoznawczy Tertium. Vol 4, No 1 (2019), 75-97. DOI: https://doi.org/10.7592/Tertium2019.4.1.Falkowska
 • 2020, I’ve been there, so I can empathize… Polish and English verbal expressions denoting empathy, [in:] Lewandowska-Tomaszczyk, B., Monello, V., & Venuti, M. (Eds.). Language, Heart, and Mind. (179-195). Bern, Switzerland: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/b16874/20
 • 2021a, [współautor: Magdalena Zawisławska] Typology of metaphors with the olfactory target domain in Polish perfumery discourse,[in:] Jędrzejowski, Ł., Staniewski, P. (Eds.), Linguistics of Olfaction [seria: Typological Studies in Language], John Benjamins, 449-471. DOI: https://doi.org/10.1075/tsl.131.15zaw
 • 2021b, [współautor: Magdalena Zawisławska] Metaphors in Polish, English, Russian, and French perfumery discourse—a comparative study, Metaphor and the Social World. Vol. 11(1), 143-170. DOI: https://doi.org/10.1075/msw.19006.zaw
 • 2021c, Jaki jest empatyczny lekarz? Obraz empatii lekarza w opiniach zamieszczonych w portalu ZnanyLekarz.pl, Poradnik Językowy 8, 38-53. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2021.8.3
 • 2021d, [współautor: Marta Chojnacka-Kuraś] Neologizm plandemia jako amalgamat formalny i pojęciowy na tle innych wyrażeń związanych z negowaniem pandemii koronawirusa, Język Polski CI, 3, 61-74. DOI: http://dx.doi.org/10.31286/JP.101.3.5
 • 2021e, [współautor: Łukasz Wnuk] Przeciw współodczuwaniu. Językowe przejawy dystansu emocjonalnego w wybranych opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, [w:] Piotrowska, E., Wanot-Miśtura, M., Od uwielbienia do wzgardy. O języku emocji w różnych typach dyskursu (175-193). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • 2022a, Konstruowanie relacji międzyosobowych w znaczeniach wybranych nazw allocentrycznych stanów emocjonalnych i postaw: perspektywa językoznawcza, [w:] Zieliński, S., Kapłańska, J., Biolik-Moroń, M., Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne (43-54). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • 2022b, “Never stop crossing the bridge.” Metaphors for literary translation, [in:] Wojtkowska-Maksymik, M., Zawisławska, M. (eds.). Studies in Polish Language and Literature (91-110). Berlin: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/b19664
 • 2022c, #StopCallingMeMurzyn:empathy and political correctness among Polish Internet users, [in:] Lewandowska-Tomaszczyk, B. Trojszczak, M. (eds.) Concepts, Discourses, and Translations (139-154). Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-96099-5_7
 • w druku: hasła złożone do internetowej encyklopedii powstającej w ramach grantu „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” nr N R17 0005 06/2009 (kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki), ISBN 978-83-61552-46-8, www.sensualnosc.ibl.waw.pl:
  Barwy a uwarunkowania językowo-kulturowe.
  Problemy z definicjami nazw barw.
  Podstawowe nazwy barw.
  Niepodstawowe nazwy barw.
  Pole semantyczne nazw barw.
  Konotacje nazw barw.
  Wzorce prototypowe dla podstawowych nazw barw.
  Barwa a kolor.
  Percepcja barw.
  Symbolika barw w kulturze polskiej.
  Wzorce prototypowe dla niepodstawowych nazw barw.

Przekłady

 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Critères des classifications des notions dans le DNPS, [w:] Cahiers DNPS, Linguistique et politique, no 1 et 2/2003, Grégoire H.-C., Bartol D., Nancy: CNRS – ATILF, 2003: 17-28
 • Stała współpraca z czasopismem „Prace Filologiczne” – tłumaczenie, redakcja i korekta anglojęzycznych streszczeń artykułów

Redakcja naukowa

 • 2014 –  E. Gutierréz Rubio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik(Polyslav), Band 17, München, Berlin, Washington D.C.: Verlag Otto Sagner
 • 2015a –  M. Falkowska, K. Waszakowa (red.), Pojęcia zapisane w języku, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
 • 2015b – E. Gutierréz Rubio, M. Falkowska, E. Kislova, M. Stępień (eds.), Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). 3.-5. September 2014, Budapest, Die Welt der Slaven /Sammelbände 57, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
 • 2017 – M. Chojnacka-Kuraś, M. Falkowska, C. Heliasz-Nowosielska, M. Jabłońska, A. Wójcicka (red.), Gramatyka opisowa języka polskiego w ćwiczeniach, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
 • 2021 – „Prace Filologiczne”, tom 76 (z Martą Chojnacką-Kuraś, Magdaleną Zawisławską)

Zespołowe prace badawcze, granty

 • 2010-2011: wykonawca w grancie „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” nr N R17 0005 06/2009, kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/
 • 2015-: wykonawca w grancie „SYNAMETmikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie.”, projekt nr 2014/15/B/HS2/00182 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik projektu dr hab. Magdalena Zawisławska, http://synamet.uw.edu.pl/
 • 2015-2016: udział w pracach nad projektem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii, kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: 0094/NPRH3/H12/82/2014, PL; miejsce realizacji: Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski (opracowanie kryteriów złożoności składniowej zestawu polskich zdań na potrzeby zadania SRT), http://www.ia.uw.edu.pl/en/research/research-projects/2457-biling
 • 2021-2022: Projekt „Pomiędzy słowami” – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych w ramach programu NAWA SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18)

Konferencje naukowe

 • Warszawa 2004, konferencja Studenckiego Koła Socjolingwistów ILS „Konwencje i granice języka”, referat Modyfikacje znaczeń w dyskursie
 • Falenty 2004, międzynarodowa konferencja „GlobE 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse”, referat „Global metaphors”? On metaphors of European integration in Polish, English and French
 • Warszawa 2005, ogólnopolska konferencja „Karol Wojtyła — poeta”, referat ‚Cisza’ i ‚milczenie’ w poezji Karola Wojtyły
 • Pobierowo 2006, międzynarodowa konferencja „Świat Słowian w języku i w kulturze”, referat Obraz winy w pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy
 • Łódź 2006, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa II”, bez referatu
 • Warszawa 2006, XX Konferencja polsko-czeska, referat Konceptualizacja ‘winy’ we współczesnym języku polskim – metafora WINA to CIĘŻAR
 • Zamość 2006, międzynarodowa konferencja Polyslav X, referat Pole leksykalno-semantyczne ‘winy’ we współczesnym języku polskim
 • Warszawa 2006, ogólnopolska konferencja „Historia i współczesność języka polskiego”, referat Polskie i angielskie czasowniki opisujące sytuację winy
 • Berlin 2007, międzynarodowa konferencja Polyslav XI, referat Konceptualizacja ‘winy’ w języku polskim i angielskim
 • Toruń 2007, międzynarodowa konferencja „Synchronia i diachronia w językach słowiańskich – zbliżenia i dialogi. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich”, referat O pojęciu ‘przebaczenia’
 • Warszawa 2008, międzynarodowa konferencja „Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich”, referat Znaczenie wybranych predykatów oznaczających przypisanie komuś winy za P
 • Łódź 2008, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa III”, bez referatu
 • Praha 2008, XXI Konferencja polsko-czeska, referat Przypisanie komuś winy jako akt mowy. O znaczeniu czasowników oskarżać i zarzucać
 • Łódź 2010, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa IV”, bez referatu
 • Berlin 2010, workshop „Sprachliche Säkularisierung: Religiöser Wortschatz außerhalb religiöser Sprache (im westslawisch-deutschen Sprachraum)”, referat Rzeczownik grzech w języku ogólnym i w języku religijnym
 • Warszawa 2010, XXII Konferencja polsko-czeska, referat Składniki sytuacji opisywanej jako X skrzywdził Y-a
 • Praha 2011, międzynarodowa konferencja Polyslav XV, referat O gwiazdach, idolach i celebrytach we współczesnej polszczyźnie
 • Berlin 2011, międzynarodowa konferencja „Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse. Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch”, referat Obraz procesu sekularyzacji w tekstach „Tygodnika Powszechnego” i „Naszego Dziennika”
 • Łódź 2012, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa V”, bez referatu
 • Zurych 2012, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XVI, referat O niektórych przejawach zjawiska subiektyfikacji języku polskim
 • Praha 2012, XXIII Konferencja polsko-czeska, referat „Trochę empatii, człowieku!”. O znaczeniu rzeczownika empatia we współczesnej polszczyźnie
 • Warszawa 2013, sympozjum semantyczne „Człowiek – język – rzeczywistość”, referat Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia
 • Warszawa 2013, ogólnopolska konferencja GlobE 2013, referat Kształtowanie się polskiej terminologii językoznawstwa kognitywnego (na wybranych przykładach)
 • Bangor 2013, międzynarodowa konferencja “Summer School of Cognitive Linguistics”, referat (w sesji plakatowej) Bringing down the curtain on our predecessors? Subjectivity / objectivity as seen by selected 20th-century linguists
 • Kijów 2013, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XVII, referat Strategie tłumaczy tekstów naukowych (na przykładzie tłumaczeń prac R. W. Langackera na język polski)
 • Warszawa 2013, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2013”, referat Subiektywność i obiektywność w języku. Ujęcie R. W. Langackera na tle wybranych wcześniejszych interpretacji obu pojęć
 • Berlin 2013, międzynarodowa konferencja naukowa Sprachliche Säkularisierung – Semantik und Pragmatik, referat Mówić o Bogu po ludzku. O języku książek religijnych Szymona Hołowni
 • Łódź 2014, udział w seminarium metodologicznym „Metodologie językoznawstwa VI”, bez referatu
 • Warszawa 2015, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XIX, referat Czy istnieją językowe wykładniki empatii?
 • Lublin 2015, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2015”, referat Zrozumieć innych. Konceptualizacja ’empatii’ we współczesnej polszczyźnie
 • Warszawa 2015, ogólnopolska konferencja „Dialog pokoleń”, referat Czy opłaca się inwestować w ten związek? Ekspansywność domeny EKONOMII w polskich metaforach opisujących związki uczuciowe
 • Kraków 2016, ogólnopolska konferencja naukowa Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” „Style komunikacyjne”, referat Czy kobiety są „bardziej empatyczne”? Próba wskazania wyznaczników empatycznego stylu komunikacyjnego
 • Warszawa 2016, ogólnopolska konferencja naukowa „Język jest labiryntem ścieżek”, referat Konstruowanie kategorii empatii we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie dyskursu medialnego o problemie uchodźców i imigrantów)
 • Bangor 2016, międzynarodowa konferencja naukowa UK Cognitive Association „6th UK Cognitive Linguistics Conference”, referat Constructing empathy in Polish discourse on refugees and immigrants
 • Bangor 2016, (współautor, z Magdaleną Zawisławską) międzynarodowa konferencja naukowa UK Cognitive Association „6th UK Cognitive Linguistics Conference”, referat Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish
 • Moskwa 2016, międzynarodowa konferencja naukowa Polyslav XX, referat In the eyes of others. Viewpoint and empathy in Polish discourse on refugees and immigrants
 • Olsztyn 2016, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2016”, referat O dyskursywnych sygnałach empatii
 • Praga 2016, XXV Konferencja polsko-czeska, referat Empatia, humanitaryzm i puste gadanie. O funkcjonowaniu rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym
 • Melbourne 2017, (współautor, z Magdaleną Zawisławską i Maciejem Ogrodniczukiem) International Joint Conference on Artifical Intelligence (IJCAI), 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, referat Metaphor annotation in the corpus of Polish
 • Rzeszów 2017, ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2017”, referat Empatia litość miłosierdzie. W poszukiwaniu wyróżników semantycznych
 • Warszawa 2018, XXV Konferencja polsko-czeska, referat Jeszcze o dyskursywnych sygnałach empatii
 • Konin 2019, międzynarodowa konferencja „Contacts & Contrasts”, referat I’m sure you can relate… Polish and English verbal expressions denoting empathy
 • Wrocław 2019, ogólnopolska konferencja „Pojęcie – kategoria – słowo”, referat Empatia – nowe słowo, nowe pojęcie? O rzeczowniku empatia na tle innych nazw postaw allocentrycznych
 • Białystok 2019, międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2019”, referat Derywaty słowotwórcze od rzeczownika empatia w tekstach współczesnej polszczyzny. Analiza semantyczna
 • Warszawa 2020, ogólnopolska konferencja „Od uwielbienia do wzgardy. O języku emocji w literaturze, filmie i publicystyce”, referat Przeciw współodczuwaniu. Językowe przejawy dystansu emocjonalnego w wybranych opowiadaniach Tadeusza Borowskiego (współautor: Łukasz Wnuk)
 • Katowice 2020, (online), ogólnopolska konferencja „Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, referat Konstruowanie relacji międzyosobowych w znaczeniach wybranych nazw allocentrycznych stanów emocjonalnych i postaw: perspektywa językoznawcza
 • Warszawa 2020, (online), seminarium Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”, udział bierny – bez referatu
 • Łódź 2021, (online), międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego „Językoznawstwo kognitywne w roku 2021”, referat O solidarności (nie tylko w czasach zarazy). Próba semantyczno-składniowej charakterystyki rzeczownika solidarność we współczesnej polszczyźnie
 • Warszawa 2021, (online, współautor, z Martą Chojnacką-Kuraś), XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu”, referat Polaryzacja postaw wobec pandemii i jej odzwierciedlenie w strategiach nominacyjnych
 • Warszawa 2021, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”, udział bierny – bez referatu

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Stowarzyszenie Slawistów POLYSLAV (www.polyslav-as.org) – od 2006
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (www.ptj.civ.pl/) – od 2011
 • Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PCLA) (www.ptjk.pl) – od 2013 (od 2019 r. – funkcja sekretarza Rady Naukowej PTJK)
 • „Tertium”: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej (www.tertium.edu.pl) – od 2015
 • Zespół Języka Medycznego przy Radzie Języka Polskiego PAN – od 2019

Staże badawcze, stypendia

 • VI-VII 2012: pobyt badawczy na Uniwersytecie w Hamburgu w ramach umowy o bezpośredniej współpracy; realizowany temat badawczy: Linguistic exponents of objective / subjective scene construal (Językowe przejawy obiektywnego / subiektywnego konstruowania sceny); wykład gościnny pt. Tracing subjectivity in language and discourse
 • IX 2015: stypendium w ramach programu Socrates – Erasmus STA na Uniwersytecie w Amsterdamie, kurs: Konceptualizacja w przekładzie.

Wykłady i prezentacje

 • IX 2015: wykład w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze pt. Czy opłaca się inwestować w ten związek? Ekspansywność domeny EKONOMII w polskich metaforach opisujących związki uczuciowe

Kursy, szkolenia

 • V 2012 – udział w szkoleniu informacyjnym nt. programów badawczych i stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców (organizacja: BOB UW)
 • IX 2012 – szkolenie w zakresie obsługi platformy Moodle (organizacja: COME UW)
 • I 2013 r. – szkolenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na badania naukowe. Szkolenia w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • V 2013 – udział w warsztatach tłumaczeniowych Magdaleny Buchty Tłumaczenie jako praca w zespole (w ramach konferencji „GlobE 2013”)
 • IX 2013-XI 2013 – kurs SciWrite: Writing in the Sciences (Stanford University, Stanford OpenEdX)
 • VI 2015 – Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej (kurs: CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych), Kraków
 • IV 2017 – kurs Napisz z nami tekst naukowy (organizacja: BUW)
 • XII 2017, webinarium Korpusy: co, z czym i do czego. Jak sprawniej tłumaczyć dzięki wykorzystaniu korpusów językowych (Szkoła Tłumaczy TexteM)
 • XI 2019, Journal Publishing Workshop: Najlepsze praktyki zarządzania (otwartym) czasopismem naukowym (organizacja: Elsevier, BUW)
 • III 2020, szkolenie z obsługi systemu Open Journal System dla redakcji czasopisma „Prace Filologiczne”
 • VI 2020, szkolenie Platforma Polskich Publikacji Naukowych, otwarty dostęp i prawo autorskie w kontekście przechodzenia na licencje Creative Commons dla redaktorów czasopism (prowadzenie: ICM UW)
 • IX 2020, 22.09.2020, webinarium Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment (organizacja: Ambasada USA w Polsce)
 • XII 2020, szkolenie Jak się przygotować do prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem platformy Zoom? (program ZIP UW)
 • III 2021, szkolenie Narzędzia i organizacja pracy w grupach na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane (program ZIP UW)
 • III – IV 2021, kurs Wstęp do metodologii badań empirycznych w językoznawstwie stosowanym/ Introduction to research methods in applied linguistics (School for International Science, w ramach programu IDUB UW)
 • IV 2021, kurs Korpusy językowe: metodologia badań korpusowych i narzędzia do analizy danych. Wprowadzenie do platformy Sketch Engine (School for International Science, w ramach programu IDUB UW)
 • IV 2021, webinar Czym jest, a czym nie jest empatia? (organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii)
 • IV 2021, szkolenie Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane (program ZIP UW)
 • V 2021, szkolenie Studenckie peer-review – narzędzie Warsztaty na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane (program ZIP UW)
 • VI – VII 2021, kurs Z Excelem przez badania – poziom podstawowy (School for International Science, w ramach programu IDUB UW)

Recenzje

 • 2016, recenzje artykułów do książki Różne paradygmaty – różne spojrzenia na język, red. S. Żurowski, Toruń 2016
 • 2016, recenzja artykułu zgłoszonego do tomu pokonferencyjnego Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities “Contexts” (Uniwersytet Novi Sad, Serbia)
 • 2018, recenzja 3 artykułów dla czasopisma „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”
 • 2018, 2019, 2020, recenzje wydawnicze dla wydawnictwa Harrassowitz Verlag w ramach pracy w Academic Advisory Board Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów „Polyslav”
 • 2021, recenzja artykułu dla czasopisma „Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly” (Vol. 31, Issue 3)
 • 2021, recenzja artykułu dla czasopisma LaMiCuS
 • 2021/2022, recenzje artykułów dla czasopisma „Slovo a slovesnost”

Działalność popularyzatorska

 • 28 II 2020, wystąpienie na spotkaniu Międzywydziałowego Koła Językoznawstwa Synchronicznego „Po co nam przekleństwa? O książce Benjamina Bergena WHAT THE F. Co przeklinanie mówi o naszym języku, umyśle i nas samych
 • wrzesień 2020, udział w projekcie Fundacji Języka Polskiego „Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana” w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury. Opracowanie (współautor: Łukasz Wnuk) materiałów dydaktycznych i wykładu pt. „Pamięć ludzka przechowuje tylko obrazy. Perspektywizacja w wybranych utworach Tadeusza Borowskiego”; nagranie wykładu: www.youtube.com/watch?v=FWMkohEgkDA
 • listopad 2021, udział w kampanii Rady Języka Polskiego „Ty mówisz – ja czuję. Dobre słowo – lepszy świat”. Opracowanie wpisu na temat agresji językowej (www.facebook.com/tymowiszjaczuje)