Dr hab. prof. ucz. Magdalena Zawisławska

Kontakt: zawisla@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 13.45-14.45, pok. 36

Tematyka badawcza

Metafora w różnych typach dyskursu, semantyka leksykalna, semantyka kontrastywna, semantyka kognitywna, język polski jako obcy, NLP (komputerowe przetwarzanie języka naturalnego).

Życiorys naukowy

Czerwiec 1990 – Zdałam egzaminy i zostałam przyjęta na Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na trzecim roku wybrałam specjalizację językoznawczą. Dodatkowo ukończyłam kurs komunikacji interpersonalnej na Wydziale Dziennikarstwa.
Czerwiec 1995 – Obroniłam pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą i otrzymałam dyplom z wyróżnieniem.
Wrzesień 1995 – Zostałam przyjęta na stanowisko asystenta w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, w Instytucie Języka Polskiego.
Październik 1996 – Zostałam oddelegowana na studia doktoranckie do dnia 30 września 2000 roku.
Październik 2000 – Po oddaniu pracy doktorskiej wróciłam na etat asystenta w Instytucie Języka Polskiego.
Listopad 2000 – Obroniłam pracę doktorską Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie pod kierunkiem prof. dr hab. K. Waszakowej.
Czerwiec 2012 – Rada Wydziału Polonistyki przyznała mi stopień doktora habilitowanego.
Listopad 2022 – zostałam zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Stanowiska administracyjne

 • Protokolantka Rady Wydziału 1995 -1996
 • Sekretarz rekrutacji (egzamin centralny) – 1995 -1996
 • Członek Rady Wydziału 1996/97 -1998/99
 • Opiekun roku 1996/97 – 2000/2001
 • Sekretarz rekrutacji (egzamin centralny) 2000/2001
 • Członek komisji układającej pytania na egzamin wstępny 2000/2001
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego ds. dydaktycznych i naukowych w kadencji 2002-2005
 • Członek komisji dydaktycznej w latach 2002-2005
 • Członek Rady Instytutu IJP i KJOB w latach 2002-2005
 • Członek rozszerzonego składu Rady Wydziału w roku 2005/2006
 • Członek zespołu układającego pytania na egzamin centralny 2005/2006
 • Zastępca Dyrektora IJP ds. dydaktycznych i naukowych w kadencji 2012-2016
 • Członek Rady IJP 2012-2016
 • Członek Rady Wydziału 2012-2016
 • Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Polonistyki 2012-2016
 • Kierownik studium podyplomowego „Polszczyzna a przekład”
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim w kadencji 2016-2020 i 2020-2024
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo w kadencji 2019/2020
 • Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki w kadencji 2019/2020
 • Członek Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2020-2024
 • Członek Rady Dydaktycznej Polonistyki UW w kadencji 2020-2024
 • Wiceprzewodnicząca komisji rekrutacyjnej do SDNH w dyscyplinie językoznawstwo w roku akademickim 2021/2022.
 • Dyrektor Instytutu Języka Polskiego w kadencji 2020-2024.

Publikacje

Książki

 • Magdalena Zawisławska, Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Warszawa 2004.
 • Magdalena Zawisławska, Metafory w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Warszawa 2011.
 • Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowinska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014
 • Magdalena Zawisławska, Metaphor and Senses: The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. M. Zawisławska,Czasowniki ujawniania tajemnicy w polszczyźnie, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red R.Grzegorczykowa, Z. Zaron, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, 199-213.
 2. M. Zawisławska,The meaning of English verb see and its Polish equivalent widzieć in a perspective of frame semantics, [w:] TERLI. Trans-Eurppean Language Resources Infrastructure. Proceedings of the Third European Seminar „Translation Equivalence, Montecatini Terme, Italy October 16-18, 1997, ed. by W.Teubert, E.Tognini Bonelli and N.Volz, publ. by The TERLI Association e.V. Institut fur deutsche Sprache, Mannheim, The Tuscan Word Centre, 1998, 233-248.
 3. M. Zawisławska,Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu, [w:]  Tekst, analizy i interpretacje, red. J.Bartmiński, B.Boniecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, 35-44.
 4. M. Zawisławska,Czasowniki widzenia a predykaty mentalne  [w:]  Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, 305-316.
 5. M. Zawisławska,Funkcje oka  w strukturze „Oziminy” W. Berenta, [w:]  Semantyka tekstu artystycznego , red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, 347-356.
 6. M. Zawisławska,Sposób  odwzorowania  sytuacji  percepcji  wizualnej  w  polskich  czasownikach, [w:]  Obraz svĕta v jazyce, Sbornik z přispĕvků, které zaznĕly v jazykovĕdné sekci XXVII. ročniku česko-polské meziuniverzitni konference Univerzita Karlova – Uniwersytet Warszawski ve dnech 2. – 4. kvĕtna 2000 v prostorá FF UK Praha, red. I. Vaňková, FF UK Praha, Praha 2001, 115-121.
 7. M. Zawisławska,Obraz kobiety w języku,  [w:]  Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Trans Humana, Białystok 2002, 124-129.
 8. M. Zawisławska,Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej  [w:]  Z polskich studiów slawistycznych, seria 10 Językoznawstwo, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów  w Lublanie 2003, Warszawa 2002, 271-279.
 9. M. Zawisławska,Obraz VESMÌRU v jazyce vĕdy, „Čeština doma a ve svĕtĕ”, rocznik XI, 2003, 37 –43.
 10. M. Zawisławska,Polish and English Verbs of Visual Perception – a Proposal of the Frame Dictionary,  [w] Blankenhron R., Błaszczak J., Marzari R. (red.), Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik. Polyslav VI, Verlag Otto Sanger,  Monachium 2003, 276 – 281.
 11. B. Nerlich, P. J. Chamizo Domínguez, I. Hellsten, R. Rocamora Abellán, M. Zawisławska,Metáfora, ciencia y medios de comunicación, „Panace@. Boletin de Medicina y Traducción”, vol. IV, nr 13-14, 2003, 267-276.
 12. M. Derwojdowa, M. Zawisławska,E-learning: New Opportunities, New Approach, New Problems, [w:] Practical Applications in Language Corpora, PALC 2003, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, seria: Łódź Studies in Language, vol. 9, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2004, 475-482.
 13. M. Zawisławska,Obraz wszechświata w języku naukowym, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, 291-297.
 14. M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, M. Zawisławska,Polish WordNet on a Shoestring, [w:] G. Rehm, A. Witt i L. Lemnitzer red. Proceedings of Biannual Conference of the Society for Computational Linguistics and Language Technology, Tübingen, April 11–13 2007, Universität Tübingen, 2007, 169-178.
 15. P. J. Chamizo-Domínguez, M. Zawisławska, Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish, Malaga 2007, “PHILOLOGIA HISPALENSIS” AÑO 2006, VOL. XX, 1-38.
 16. M. Zawisławska,Źródła metafory DNA to księga życia, „Poradnik Językowy”, 4/2007, 103-109.
 17. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, [w:] Z polskich studiów slawistycznych,  seria 11, Językoznawstwo, Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, 15-23.
 18. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Relacje semantyczne w Słowosieci, „Biuletyn PTJ”,  LXIII, 2007, 217-230.
 19. M. Zawisławska,Od zrakové percepce k duševním jem – na vybraných pikla dech polských sloves [w:] Obraz svĕta v jazyce II, red. J. Šlédrova, FF UK Praha, Praha 2007, 113-121.
 20. M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, M. Zawisławska,B. Broda, Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish WordNet, [w:] Proceedings of the Global WordNet Conference, Seged, Hungary January 22–25 2008, red. A. Tanács and D. Csendes and V. Vincze and Ch. Fellbaum, P.Vossen, University of Szeged 2008, 162-177.
 21. M. Zawisławska, Ta wspaniała maszyneria, jaką jest mózg…”. Metafory odnoszące się do pojęcia ‘mózgu’ (jego elementów oraz funkcji) w języku nauki [w:] Pojęcie, słowo, tekst, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 89-98.
 22. M. Derwojedowa, J. Bilińska, M. Głąbska, M. Zawisławska, Nouns in the Wordnet for Polish, „Studia Kognitywne” 8, 2008, 211-222.
 23. M. Zawisławska, Zbuntowana komórka – metafory w języku biologiiStudia Litteraria Polono‑Slavica, 8 SOW, Warszawa 200871-92.
 24. J. Linde, M. Derwojedowa, M. Zawisławska , Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, współautorzy: [w:] Proceedings of the XIII Eurolex International Congress, E. Bernal i J. DeCesaris (red.), Barcelona, Universtat Pompeu Fabra 2008, 1511-1518.
 25. M. Zawisławska, Czarna dziura w gospodarce – przenikanie terminów naukowych do języka potocznego [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie, pod red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 47-55.
 26. M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, M. Zawisławska, Projekt RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej(ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, 7-16.
 27. M. Zawisławska, Ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczenia [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, 53-74.
 28. M. Zawisławska, „Duch ve stroji” – obraz organismu v jazyce biologie [w:] Obraz člověka v jazyce, ed. I. Vaňková, J. Pacovská, FF UK Praha, Praha 2010, 81-100.
 29. M. Zawisławska, Metafora w języku naukowym na przykładzie nauk przyrodniczych, „Studia Semiotyczne” XVII, 2010, 47-58.
 30. M. Zawisławska, Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury. Funkcja metafory w języku naukowym [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010, 341-353.
 31. M. Zawisławska , Właściwości metafory w tekście (poularno)naukowym, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewcz-Jedynak, Warszawa 2011, 187-196.
 32. M. Zawisławska , Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
 33. M. Ogrodniczuk, M. Zawisławska, Semantic Approach To Identity in Coreference Resolution Task, KI 2012, LNCS 7526, red. B. Glimm, A. Kruger, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 241-244.
 34. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, A. Savary, M. Zawisławska, Coreference Annotation Schema for an Inflectional Language. Współautorzy: A. Gelbukh (red.): CICLING 2013: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Part I, LNCS 7816, Springer, Heidelberg, 394–407,
 35. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, M. Kopeć, A. Savary, M. Zawisławska, Interesting Linguistic Features in Coreference Annotation of an Inflectional Language. M. Sun, M. Zhang, D. Lin, H. Wang (red.): 12th China National Conference on Computational Linguistics (12th CCL) and the 1st International Symposium on Natural Language Processing based on Naturally Annotated Big Data (1st NLP-NABD), LNAI 8202, Springer, Berlin–Heidelberg, 97–108.
 36. M. Ogrodniczuk, M. Zawisławska, The same or just much the same? Problems with coreference from the reader’s perspective, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, M. Kuźniak, Agnieszka Libura, Michal Szawerna (eds.), Studies in Language, Culture and Society, Vol 3., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, 173-184.
 37. M. Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 38. M. Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 39. M. Zawisławska, Ramowanie a dyskursy konfliktu, [w:]  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego, M. Gorczyńskiego, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, 485-498.
 40. M. Zawisławska, DNA – księga życia. .Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?,  „Język a Kultura” 2015, t. 25. 179-191.
 41. M. Ogrodniczuk, M. Zawisławska, Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies. Proceedings of the Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), Association for Computational Linguistics, Ann Arbor, Michigan, USA 2016,16–22.
 42. M. Zawisławska, O problemach z koreferencją, „Studia Semiotyczne” XXVIII-XXIX, Warszawa 2015, 303-318.
 43. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, M. Kopeć, A. Savary, and M. Zawisławska. Polish Coreference Corpus. In Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit, and Marek Kubis, editors, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics: 6th Language and Technology Conference, LTC 2013, Poznań, Poland, December 7-9, 2013. Revised  Selected  Papers, volume 9561 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer International Publishing, Switzerland 2016, 215–226,
 44. M. Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études Cognitives 16, 2016, 107-118.
 45. M. Zawisławska, M. Falkowska, M. Ogrodniczuk. Metaphor annotation in the corpus of Polish. In  Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, Melbourne, Australia, 2017, 16–22,
 46. M. Zawisławska, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 971- 986.
 47. M. Zawisławska, M. Falkowska, Typology of metaphor with the gustatory target domain in Polish wine discourse, „CROSSROADS. A journal of English Studies” 17 2/2017, 76-90. doi: 10.15290/cr.2017.17.2.05
 48. M. Zawisławska, M. Falkowska, All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, „Cognitive Studies | Études cognitives” 18, 2018, doi: 10.11649/cs.1675
 49. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk, Verbal synaesthesia in the Polish corpus of synaesthetic metaphors, „LaMiCuS” 2 2018, 226-253.
 50. Magdalena Zawisławska, Frame-based annotation in the corpus of synesthetic metaphors, [w:]  Human Language Technologiesas a Challenge for Computer Science and Linguistics – 2019, red. Z. Vetulani, P. Paroubek, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2019, 75-80.
 51. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Metaphors in Polish Wine Discourse: A Corpus Approach, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 55(3) 2019, 601–629.
 52. Magdalena Zawisławska, Narrative metaphors in Polish perfumery discourse, „Cognitive Linguistic Studies ” 6(2) 2019, 221–246. https://doi.org/10.1075/cogls.00039.zaw
 53. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska (2020). Typology of metaphors with the olfactory target domain in the Polish perfumery discourse, [w:] The Linguistics of Olfaction, red. Łukasz Jędrzejowski, Przemysław Staniewski, Amsterdam: John Benjamins, 449-474. 
 54. Magdalena Zawisławska, Maciej Ogrodniczuk, Michał Szczyszek, (2021) Indirect Relations and Frames: Coreference in Contex, [w:] Context Dependence in Language, Action, and Cognition, red. Tadeusz Ciecierski and Paweł Grabarczyk, Berlin, Boston: De Gruyter, 229-246.
 55. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, (2021) Metaphors in Polish, English, Russian, and French perfumery discourse, “Metaphor and the Social World” 11:1, 122-153.
 56. Magdalena Zawisławska, (2022) Review of Winter (2019): Sensory Linguistics: Language, Perception and Metaphor, “Metaphor and the Social World” 12:1, 159-164 (artykuł recenzyjny).
 57. Marta Wojtkowska-Maksymik, Magdalena Zawisławska (red), (2022), Studies in Polish Language and Literature, Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien: Peter Lang. (redakcja książki).
 58. Magdalena Zawisławska, (2022) The Us-Them Opposition in Stories by Sapkowski and Lem, [w:] Marta Wojtkowska-Maksymik and Magdalena Zawisławska (red), (2022), Studies in Polish Language and Literature, Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien: Peter Lang, 133-147.
 59. Magdalena Zawisławska, (2022) Frame-Based Annotation in the Corpus of Synesthetic Metaphors. In: Zygmunt Vetulani, Patrick Paroubek, Marek Kubis (eds) Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. LTC 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13212. Springer 2022, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05328-3_19 p. pp. 289–300.
 60. Magdalena Derwojedowa, Magdalena Zawisławska. (2023). The Concept of ‘Face’in Nineteenth-Century Polish. In Kelsie Pattillo and Małgorzata Waśniewska (eds.) Embodiment in Cross-Linguistic Studies. The ‘Face’ (pp. 150-169). Brill, Leiden-Boston.

Inne publikacje

 • Autor części haseł w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
 • Kurs języka polskiego jako obcego, LINC/Loki (CD-ROM), Antwerpia, 2002, Centrum voor Taal en Spraak (współautor – Magdalena Derwojedowa).
 • Koordynator materiału polskiego w Wielkim słowniku polsko-angielskim PWN-Oxford, Warszawa 2004.
 • Encyklopedia szkolna WSIP. Nauka o języku, red. A. Markowski, współautorzy: A. Markowski, I. Burkacka, T. Dobrzyńska, M. Dużyńska-Markowska, A. Hącia, R. Pawelec, E. Rudnicka, Warszawa 2005.
 • Autor części językowej w podręczniku Przeszłość to dziś, II klasa liceum i technikum, Stentor, Warszawa 2008.
 • Synamet. Korpus metafor synestezyjnych w polszczyźnie.

Współpraca z zagranicą (wyjazdy, stypendia)

 • 8.07.-19.07.1996 – Fourth European Summer School on Language and Speech Communication. „Dialogue Systems”, Politechnika w Budapeszcie – był to cykl wykładów poświęconych lingwistyce komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. systemów dialogowych, czyli programów pozwalających na interakcję z komputerem za pomocą głosu.
 • 10.11-21.11.1997 – Vilem Mathesius Lecture Series 11, Uniwersytet Karola w Pradze – seminarium to poświęcone było prezentacji różnych trendów we współczesnym językoznawstwie, zwłaszcza teorii ram w ujęciu Ch. Fillmore’a.
 • 23.08.5.09.1998 -Summer School „Formal Grammars and their Applications”, Uniwersytet w Tartu, Estonia – kurs ten pozwolił się zapoznać z zagadnieniem dotyczącym gramatyk formalnych i ich wykorzystania w systemach komputerowych.
 • 8–14.11.2003 – W ramach umowy między uczelniami. Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Ukraina, wykład Od pojęcia do słowa – ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczeń. (BST IJP).
 • 8-15.02.2007 – W ramach umowy Erasmus-Socrates wyjazd na Uniwersytet w Glasgow z wykładem Metafora w języku naukowym oraz ćwiczeniami z gramatyki języka polskiego (składnia II i IV rok).

Prace zespołowe, granty

 1. 1999-2002 wykonawca w grancie Erasmus-Socrates LOKI I, II, III Integration thorough Language and Culture;, administrowanym przez Uniwersytet w Antwerpii; kierownik zespołu polskiego: dr M. Sykurska-Derwojed.
 2. 2005-2008 wykonawca w grancie MNiL 3 T11C 018 29,  pt. Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego; kierownik dr M. Piasecki (PWr), pozostali wykonawcy: dr M. Sykurska-Derwojed (UW), A. Przepiórkowski (IPI PAN), S. Szpakowicz (UW).
 3. 2007-2010 wykonawca w grancie MNiSW N104 024 32/1840 RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny; kierownik dr hab., prof. UW J. Linde-Usiekniewicz.
 4. 2010-2012 koordynator w grancie NCBR N R17 0005 06/2009 Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności; kierownik prof. dr hab. W. Bolecki.
 5. 2011-2014 lingwista w grancie COREKomputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich, 6505/B/T02/2011/40, kierownik M. Ogrodniczuk IPI PAN.
 6. 2015-2017 wykonawca w grancie Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja, grant NCN, 2014/15/B/HS2/03435, kierownik M. Ogrodniczuk IPI PAN, 2015-2017.
 7. 2015-2019 kierownik grantu NCN 2014/15/B/HS2/00182 Synametmikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie.
 8. 2019-2022 lingwista w grancie NCN 2018/29/B/HS1/01773 Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich, kierownik dr hab. Elżbieta Hajnicz, IPI PAN.
 9. 2021-2023 kierownik B + R w projekcie Opracowanie technologii redukcji błędów typu false positives wykrywanych przez algorytmy korekty tekstów na potrzeby wykonania platformy do automatycznej korekty kontekstowej dokumentów z elementami redakcji, wykorzystującej metody uczenia maszynowego i modele językowe, grant NBCiR POIR.01.01.01-1790/20, kierownik projektu dr Katarzyna Głowińska, Lingventa sp. z o.o.2021-2022.
 10. Wykonawca w grancie „Pomiędzy słowami” – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów finansowany z programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) POWR.03.03.00-00-PN 16/18, kierownik projektu dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik.

Popularyzacja nauki

 • Wykład na Festiwalu Nauki 2001, Ja – język – świat.
 • Wykład na Międzynarodowej Szkole Humanistycznej (Fundacja Instytut Artes Liberales, OBTA), maj 2007, Metafora w języku naukowym.
 • Wystąpienie na seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego Metafora w języku naukowym, 23.02.2007.
 • Wykład na XIII Festiwalu Nauki 2009 (razem z M. Derwojedową), Znaczenia złapane w sieci, czyli o sieciach semantycznych w lingwistyce.
 • Wykład w ramach Dni Nauki, Polcon 2013, Czarne dziury, pachnące kwarki i księga genów – co robi metafora w języku nauki?, 29.08.2013 r.
 • Wykład na XVII Festiwalu Nauki 2013, Smakowanie win, 23.09.2013 r.
 • Magdalena Zawisławska, Błękitne płyną wonie. O opisie metafor synestezyjnych w korpusie Synamet, studencka konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze, Uniwersytet Warszawski, 20-21.05.2017.
 • Wykład „Słowa klucze „Potopu” Henryka Sienkiewicza w ramach projektu edukacyjnego pt. „Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana” zrealizowaliśmy w ramach programu „Kultura w sieci” NCK, Warszawa 2020 https://lekcjeoczlowieku.pl/lektury/lekcja-7,7.
 • Wykłady „Czy człowiek może się nauczyć każdego języka?”, Uniwersytet Dzieci, Warszawa 21.01.2023 r.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2001 nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji święta Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2002 przedłużenie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2003 naukowe stypendium Rektora UW.
 • 2005 naukowe stypendium Rektora UW.
 • 2011 Nagroda Rektora UW II stopnia
 • 2017 okresowe zwiększenie wynagrodzenia z funduszu Rektora UW dla pracowników Uniwersytetu wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi