Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW

Kontakt: elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, godz. 15.00-16.00, pok. 28c

ORCID 0000-0002-2310-2814

Tematyka badawcza

Gramatyka opisowa języka polskiego, semantyka i pragmatyka tekstu, glottodydaktyka, metodologia badań językoznawczych.

Życiorys naukowy

 • 1971 – 1976 – studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW.
 • 1976 – dyplom magistra filologii polskiej z wyróżnieniem na podstawie obronionej pracy magisterskiej nt: Walencja czasowników o znaczeniu ‚mówić’, promotor: prof. Danuta Buttler; dyplom z wyróżnieniem;
 • 1976 – asystent stażysta w Instytucie Języka Polskiego UW;
 • 1977 – asystent w Instytucie Języka Polskiego UW;
 • 1981 – dyplom doktora nauk humanistycznych na podstawie obronionej pracy doktorskiej nt: Synonimia składniowa polskich konstrukcji werbalnych o znaczeniu przyczynowo-skutkowym, promotor: prof. Danuta Buttler;
 • 1982 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW;
 • 1990 – 1994 – lektor języka polskiego na uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie;
 • 2001 – starszy wykładowca w Instytucie Języka Polskiego UW;
 • 2012 – dyplom doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i książki pt. Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne. 
 • 2013 – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW;
 • 2018 – profesor nadzwyczajny UW.

Działalność naukowo-dydaktyczna poza UW

 • 1981-1990 – Zajęcia na wakacyjnych kursach języka i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowanych przez „Polonicum”
 • 1982 – Wykład dla studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej n. t.: „Nowomowa i jej wpływ na świadomość Polaków”
 • 1986 – Wykłady z kultury języka dla oficerów WP
 • 1989 – Wykłady z kultury języka dla pracowników Ministerstwa Finansów
 • od 1996 – Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria dla studentów Akademii Humanistycznej im. Giejsztora w Pułtusku
 • od 2004 – rzeczoznawca MEN
 • 2006 – Wykłady z kultury języka dla studentów Wydziału Polonistyki, Dziennikarstwa i Kulturoznawstwa Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej
 • Od 2007 – Wykłady i warsztaty ze sztuki prowadzenia sporów dla uczestników kursów „Retoryka praktyczna”, Instytut Badań Literackich PAN.
 • Od 2008 Wykłady z kultury języka i warsztaty redaktorskie dla uczestników kursów dla tłumaczy organizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN
 • 2010 – Wykłady i warsztaty z kultury języka dla pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • od 2011 – Wykłady nt. „Język korespondencji urzędowej” dla pracowników Narodowego Banku Polskiego.
 • Od 2012 – Wykłady i warsztaty z kultury języka oraz z poprawności pism urzędowych dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • 2013 – Wykłady z kultury języka w Polskim Instytutucie Dyplomatycznym im. I. Paderewskiego
 • 2014 – Warsztaty z kultury języka dla uczniów gimnazjów i liceów w Sejnach (maj), w Dąbrowie Białostockiej (październik), w Zagnańsku (wrzesień).
 • 2014 – Wykład pt. „Henryk Friedrich i jego praca o nazwach północnych okolic Warszawy” w Mareckim Domu Kultury.

Współpraca zagraniczna

 • 1982 – semestralne stypendium w USA (Uniwersytet Indiana) – niezrealizowane z powodu ogłoszenia stanu wojennego w Polsce
 • 1982 – miesięczne stypendium naukowe w Macedonii (uniwersytet w Skopje).
 • 1988 – roczne stypendium naukowe w USA (uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie, Penn State University w Erie, uniwersytet w Urbana-Champain), m.in. udział w Summer Workshop on Russia and East European Studies;
 • 1996 – trzymiesięczne stypendium naukowe fundacji „Tempus” we Włoszech (uniwersytet La Sapienza w Rzymie);
 • 1992 – 1997 – udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej „Morfosintassi delle lingue slave”;
 • 1997-2007 – udział w pracach międzynarodowej grupy slawistów „Polyslav”.
 • 2003 – stypendium fundacji DAAD (Niemcy)
 • 2007-2012 – tygodniowe wyjazdy do Wilna z wykładami z kultury języka polskiego, wygłaszanymi na Uniwersytecie Wileńskim i na Pedagogicznym Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu „Erasmus-Sokrates”
 • 2011-2013 – coroczne tygodniowe wyjazdy do Rzymu z wykładami dla studentów polonistyki Uniwersytetu Rzymskiego „Sapienza”

Wykłady na uczelniach zagranicznych

 • 1988 – „Current Trends In Contemporary Polish” – wykład dla studentów i pracowników Department of Slavonic Languages, University of Illinois in Urbana-Champain (USA).
 • 1988 – “Women’s literature in Poland” – wykład dla studentów PennState University in Erie (USA)
 • 1992 – cykl wykładów na temat „Język w kulturze polskiej”, Università „La Sapienza”, Dipartimento delle Lingue Slave (Włochy)
 • 2007 – wykład inauguracyjny na otwarcie „Warsztatów polonistycznych dla nauczycieli szkół polskich za granicą” na temat „Nowe zjawiska językowe we współczesnej polszczyźnie”, Instytut Polski w Wiedniu (Austria)
 • 2008 – „Norma języka polskiego i jej kodyfikacja” – wykład dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie (Litwa)
 • 2010 – cykl wykładów z kultury języka polskiego dla studentów Centrum Polonistycznego przy Uniwersytecie Wileńskim (Litwa)
 • 2011 – trzy wykłady na temat języka polskiego: „Linguistica imagine del mondo in polacco”, „Le tendenze evolutive della lingua polacca contemporanea”, “La funzione persuasiva delle categorie grammaticale della lingua polacca”, Università „La Sapienza” (Włochy)

Nagrody i wyróżnienia

 • 1981 – nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską pt: Synonimia składniowa polskich konstrukcji werbalnych o znaczeniu przyczynowo-skutkowym
 • 1986 – nagroda Rektora UW za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki
 • 2001 – Nagroda „Edukacja 2001” za podręcznik „Rozwinąć skrzydła”, Wydawnictwo „Nowa Era” 2000
 • 2011 – Nagroda Rektora UW za książkę „Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne”
 • 2017 – Nagroda Rektora UW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Wybór publikacji

Książki i podręczniki

 • 1991, Synonimia składniowa konstrukcji przyczynowo-skutkowych we współczesnej polszczyźnie, „Polono-Slavica Varsoviensia”, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • 1992, Interpunkcja na co dzień, Bydgoszcz;
 • 2000, Rozwinąć skrzydła – program nauczania języka polskiego dla klas I-III gimnazjum, Prószyński i S-ka, (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Warszawa;
 • 2000, Rozwinąć skrzydła – kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy I gimnazjum, Prószyński i S-ka, Warszawa;
 • 2001, Język polski w gimnazjum – poradnik metodyczny, (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Warszawa;
 • 2001, Rozwinąć skrzydła – kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy II gimnazjum, Nowa Era, Warszawa;
 • 2002, Wśród znaków kultury – program nauczania języka polskiego do liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Warszawa.
 • 2002, Wśród znaków kultury – Retoryka,  podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC – EDUKACJA, Kielce.
 • 2002, Wśród znaków kultury – program  kształcenia literacko-kulturowego i językowego w zakresie podstawowym  (współautorstwo z Elżbietą Brandeburską i Barbarą Wnuk-Gełczewską, autorstwo części poświęconej kształceniu językowemu),  Wydawnictwo MAC Edukacja, Warszawa.
 • 2002, Plan dydaktyczny  z  komentarzem  –   „Rozwinąć  skrzydła  –gimnazjum  klasa  2” (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa.
 • 2002, Rozwinąć skrzydła – kształcenie językowe, podręcznik do języka polskiego dla klasy 3. gimnazjum, Nowa Era, Warszawa.
 • 2003, Wśród znaków kultury – Kultura języka, podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC – Edukacja, Kielce.
 • 2003, Plan dydaktyczny  z  komentarzem  –   „Rozwinąć  skrzydła – gimnazjum  klasa  3” (współautorstwo z Teresą Michałkiewicz), Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa.
 • 2004, Wśród znaków kultury – Stylistyka, podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III  liceum ogólnokształcącego (współautorstwo z Haliną Karaś), Wydawnictwo MAC-Edukacja, Kielce.
 • 2005, Jak przygotować prezentację maturalną z podręcznikiem „Wśród znaków kultury – Retoryka”, Wydawnictwo MAC-Edukacja, Kielce.
 • 2006, Pięć minut przed egzaminem pisemnym z podręcznikiem „Wśród znaków kultury – Stylistyka”, (współautorstwo z Haliną Karaś). Wydawnictwo MAC-Edukacja.
 • 2008, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 4 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
 • 2008, Podstawy stylistyki i retoryki, (współautorstwo z Adamem Wolańskim i Dorotą Zdunkiewicz-Jedynak), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2009, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 5 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
 • 2010, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 6 szkoły podstawowej, WSiP,  Warszawa.
 • 2011, Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • 2014, Henryk Friedrich – „Nazwy miejscowe północnych terenów Warszawy”, wstęp, przypisy, opracowanie edytorskie tekstu z 1933r.
 • 2015, Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku miast i wsi, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury (redaktor tomu), Warszawa, s. 455.
 • 2016, Dialog pokoleń 2 (redaktor tomu), Warszawa 2016, s. 300.
 • 2017, Przekraczanie granic języka (współredakcja z Magdaleną Wanot-Miśturą), Warszawa, s. 230
 • 2017, Dialog pokoleń 3 (redaktor tomu), Warszawa, s. 368.
 • 2018, Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie (redaktor tomu), Warszawa, s. 356.
 • 2018, Literacki homo loquens, [współredakcja naukowa z Magdaleną Wanot-Miśturą], Warszawa, s. 272.
 • 2019, „Mowa prosta” mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka. Wywiady, opowieści, wspomnienia (współautorstwo z J. Białomyzym), Warszawa, s. 275.

Artykuły

 • 1977, Czym jest język?, „Przegląd Humanistyczny”, nr 7-8.
 • 1977, Modelowanie w psycholingwistyce, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5.
 • 1977, Z problemów semiotyki plakatu, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, s. 135-142.
 • 1978, Wokół Chomsky’ego i jego teorii, „Przegląd Humanistyczny”, nr 7-8.
 • 1979, Myślenie a mowa, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5.
 • 1980, Tożsamości logiczne a synonimy składniowe [w:] „Język – teoria – dydaktyka”, t. 4, Kielce.
 • 1980, Walencja czasowników o znaczeniu „mówić”, „Prace Filologiczne”, t. XXIX, Warszawa, s. 41-48.
 • 1981, Czy istnieje synonimia składniowa?, „Prace Filologiczne”, t. XXX, Warszawa, s. 287-297.
 • 1981, Zdania konotowane przez polskie verba dicendi [w:] „Budowa, semantyka i łączliwość czasowników w języku polskim i rosyjskim”, Warszawa.
 • 1984, O dwuznaczności spójnika „byle” (refleksje semantyczno-składniowe), M. Preysner (red.) „Język – teoria – dydaktyka”, t. 6, Kielce.
 • 1984, Wolność języka czy wolność w języku?, „Przegląd Humanistyczny”, nr 11/12.
 • 1986, Pojęcie synonimii składniowej, „Poradnik Językowy”, z. 6, s.388-393.
 • 1986, Sposoby wyrażania w języku polskim tzw. przyczyny gradacyjnej [w:] M. Preysner (red.) „Język – teoria – dydaktyka”, t. 7, Kielce.
 • 1988, O przyczynie logicznej i jej wykładnikach językowych we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne”, t. XXXIV, Warszawa, s. 163-171.
 • 1988, Gramatyczne wykładniki indeksów we współczesnej polszczyźnie [w:] „Studia nad językiem polskim”, seria: „Polono-Slavica Varsoviensia”, Warszawa.
 • 1990, Interpretacje pragmatyczne frazy nominalnej, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 589-591.
 • 1991, O języku urzędników, Prace Filologiczne XXXVI, Warszawa.
 • 1993, Co mówimy, mówiąc „właśnie”?, [w:] „Polono-Slavica Varsoviensia”, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • 1993, Kształtowanie się polonijnego systemu antroponimicznego w Stanach Zjednoczonych [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” tom 27.
 • 1994, „To” polacco e „eto” russo come esponenti della situazione, [w:] „Problemi di morfosintassi delle lingue slave”, tom 4, Padova.
 • 1996, „To ” jako wykładnik sytuacji, „Prace Filologiczne”, t. XL, Warszawa, s. 127-134.
 • 1996, Esponenti grammaticali dell’indice in polacco [w:] „Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave”, Padova;
 • 1997, Indeksowanie cytatów z języka polskiego w tekstach angielskich i włoskich [w:] „Język polski w kraju i za granicą”, Warszawa;
 • 1997, „Akurat ” jako wykładnik aktualizacji temporalnej wypowiedzenia [w:] „Studia semantyczne II”, „Polono-Slavica Varsoviensia”, Wydawnictwa UW, Warszawa:
 • 1997, Włoski język polonijny, [w:] „Najnowsze dzieje polszczyzny. Język polski poza granicami kraju”, Opole.
 • 1998, Metatekstowe „tak” i „nie” we współczesnej polszczyźnie mówionej, [w:] „Die Welt der Slaven”, Monachium.
 • 2000, Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego, „Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 163-171.
 • 2000, Wielopoziomowość struktury leksykalnej języka naturalnego (na przykładzie współczesnej polszczyzny), [w] „Die Welt der Slaven. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik”, Monachium, s. 206-212.
 • 2000, Wiedza na temat współczesnej polszczyzny niezbędna w pracy lektora języka polskiego, „Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 163-171.
 • 2002, W poszukiwaniu możliwego do wykorzystania w szkole kryterium podziału wypowiedzeń na zdania, równoważniki zdań i zawiadomienia [w:] „Z problematyki kształcenia językowego”, t. II, Białystok.
 • 2003, Textual, extratextual and metatextual siłence in contemporary Polish [w:] “Die Welt der Slaven. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 6)“, redaktorzy tomu: Renate Blankenhorn, Joanna Błaszczak, Robert Marzari, Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 238-247.
 • 2004, Leksykalne wykładniki tożsamości lub bliskości czasowej z aktem mowy, [w:] „Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 199-212.
 • 2005, Polifunkcyjność polskich leksemów „gdzieś” i „kiedyś” [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik” (Polyslav 8), Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 197-206.
 • 2006, Kodeks dobrego mówcy (współautorstwo z Haliną Karaś) [w:] „Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści,   tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego” pod red. I. Masojć i R. Naruńca, Vilnius, s. 223-240.
 • 2006, Zaimki nieokreślone w wybranych gramatykach języka polskiego [w:] „Czynić słowami” pod red. H. Karaś, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 352-366.
 • 2007, „Bóg wie kto”, „Bóg wie co”, czyli o frazach, które mogą pełnić funkcję zaimków nieokreślonych, „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 80-91.
 • 2007, Zarys pragmatycznej klasyfikacji leksemów polskich na części mowy [w:] „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik” (Polyslav 10), Verlag Otto Sagner, Monachium, s. 168-177.
 • 2007, Retoryka i erystyka na lekcjach języka polskiego (współautorstwo z Haliną Karaś) [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole”,,Warszawa.
 • 2007, Argumentum ad absurdum jako chwyt wykorzystywany w manipulacji językowej – „Prace Filologiczne”, t.LIII, Warszawa, s. 701-713. 
 • 2007, Argumentacja erystyczna w tekstach naukowych, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3-4, s. 97-108.
 • 2009, Na czym polega nieokreśloność zaimka „niejaki”?, „Prace Filologiczne”, t. LVI, Warszawa, s. 361-379.
 • 2010, Zwrot „porozmawiajmy jak Polak z Polakiem” przykładem uświadomionego relatywizmu konwersacyjnego [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski [red.] „Relatywizm w języku i kulturze”, Lublin, s. 344-359.
 • 2010, Wykładniki językowe intensyfikacji stanu wszechogarnięcia zbioru, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 77-73.
 • 2011, Polskie zaimki nieokreślone w gwarach, [w:] „Pogranicze w języku i kulturze”, „Studia Gwaroznawcze”, tom I, Łomża 2011, s. 57-68.
 • 2011, Kryteria poprawności językowej stosowane przez odbiorcę wypowiedzi [w:] B. Pędzich i D. Zdunkiewicz-Jedynak [red.] „Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka”, Warszawa, s. 103-119.
 • 2012, Wpływ kontekstu na znaczenie niektórych zaimków nieokreślonych, „Poradnik Językowy” 2012, nr 1, s. 94-110.
 • 2012, Słowotwórstwo w nauczaniu obcokrajowców [w:] Hanna Burkhardt, Robert Hammmel, Marek Łaziński [red.] “Sprache im Kulturkontext”, Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, s. 173-184.
 • 2012, Komponenty semantyczne i pragmatyczne w definicjach słownikowych (na przykładzie opisów leksykograficznych wybranych leksemów języka polskiego) [w:] A. Mikołajczuk, K. Waszakowa [red.] „Odkrywanie znaczeń w języku”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 76-90.
 • 2014, Trzy modele pierwszej lekcji języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 16.
 • 2015, Metodologia językowego obrazu świata w nauczaniu szkolnym, „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 69-78.
 • 2015, Słowa, które nie poszły w las, [w:] „Dialog pokoleń”, Warszawa, s. 19-23.
 • 2015, Preferencje słowotwórcze użytkowników polszczyzny na początku XX w. i dziś na przykładzie wyników konkursów prasowych na nazwę „weekend” [w:] „Dialog pokoleń”, Warszawa 2015, s. 113-123.
 • 2015,Stereotypy językowe jako pomost albo jako bariera w kontaktach polsko-romańskich [w:] Andrzej Zieniewicz i Anna Rabczuk [red.], „Czym kultura polska może uwieść frankofona?”,  Warszawa, s. 133-153.  
 • 2015, Okno w języku i w kulturze, czyli jedno słowo, dwie metody opisu i trzy interpretacje [w:] Urszula Sokólska, „Odkrywanie słowa – historia i współczesność”, Białystok, s. 185-202.
 • 2016, Językowy dialog pokoleń w malarstwie polskim i obcym [w:] E. Wierzbicka-Piotrowska [red.] „Dialog pokoleń 2”, s. 95-110.
 • 2016, Na marginesie sporu dotyczącego spójnika „oraz”, „Poradnik Językowy”, nr 5, s. 102-109.
 •  2016, Ocalić resztki gwary to znaczy wygrać z czasem [w:] B. Falińska [red.] „Dialog pokoleń. Powiat Grajewo”, Warszawa, s. 109-115.
 • 2016,Walencja w ujęciu Danuty Buttler jako inspiracja do badań nad polską składnią semantyczną [w:] K. Skwarska, E. Kaczmarska, „Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích”, wyd. Akademie věd České republiky, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016, s. 59-69.
 • 2017, Danuta Buttler i jej prekursorskie prace na temat semantyki  [w:] Z. Zaron, Z. Greń (red.), „My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa, s. 39-52;
 • 2017, Pojęcie konceptualizacji w świetle logicznego błędu hipostazy, „Poradnik Językowy”, nr 8/2017, s. 7-23.
 • 2017, O kilku rodzajach perswazji „nieprzystojnej” w dyskursie szkolnym, czyli o manipulacji językowej w podręcznikach, w pytaniach testowych i w tematach wypracowań, [w:] M. Kurowska, J. Zawadka, „Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna”, Warszawa, s. 107-120;
 • 2017, Kolejność wprowadzania przypadków gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 26/2017, s. 3-12.
 • 2017, O gramatyce poezji  na marginesie interpretacji wiersza „Język, to dzikie mięso” Ryszarda Krynickiego” [w:] M. Wanot-Miśtura, E. Wierzbicka-Piotrowska (red.) 103-113.
 • 2017, Retoryka i erystyka na lekcjach języka polskiego, [w:] Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Jadwiga Puzynina (red.), „Etyka słowa – Wybór opracowań”, Lublin, s. 421-430 (współautorstwo z H. Karaś).
 • 2018,  Analiza retoryczna „Wielkiej Improwizacji”, „Literacki homo loquens”, M. Wanot-Miśtura, E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, s. 221-254.
 • 2018, Kiedy umiera język, umiera cały świat, „Rocznik Ostrowski”, nr 4, s. 172-181.
 • 2018, Retoryka w szkole – co się za tym kryje? [w:] „Nowa adaptacja narzędzi retorycznych w edukacji polonistycznej”, materiały z IV Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa, s. 6-9
 • 2018, Bezdomne nazwy.  Rozważania onomastyczne na przykładzie losów nazw miejscowych północnych terenów Warszawy spisanych przez Henryka Friedricha w 1933 r. [w:] Jolanta Tambor [red.] „Polonistyka na początku XXI wieku”, t. 3 Marcin Maciołek [red.] Współczesne aspekty badań nad językiem polskim – teoria i praktyka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 301-313.
 • 2018, Etyka słowa a  język negocjacji, „Media. Biznes. Kultura” , nr 4, s. 11-24.
 • 2018, Była człowiekiem dialoguwspomnienie o dr Krystynie Długosz-Kurczabowej [w:] „Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie” pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, s. 13-16.
 • 2019, Kilka słów o „mowie prostej” i jej dabrowskiej odmianie [w:] „Mowa prosta mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka. Wywiady, opowieści, wspomnienia” (współautorstwo z J. Białomyzym), Warszawa, s. 11-22.

Artykuły popularnonaukowe

 • 1996 – 1997 cykl felietonów językowych Pokazując język… w miesięczniku „Wydawca”.
 • 1983 – 1987 cykl felietonów językowych Aby język giętki… w „Tygodniku Polskim”.

Zespołowe prace badawcze, granty

 • 1992-1997   „Morfosintassi delle lingue slave”
 • 2014 – 2019 „Dialog pokoleń”  (grant NCK)

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • 1977 – 1997 – Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • 1977 do dziś – Towarzystwo Kultury Języka
 • 2007 do dziś – Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe  im Wagów
 • Od 2015 do dziś – Slavic Linguistic Society