Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

 • ORCID 0000-0001-7341-6582
 • Academia https://uw.academia.edu/KrystynaWaszak
 • ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Krystyna_Waszak2

Kontakt: kwaszak@uw.edu.pl

Nie dyżuruje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Tematyka badawcza

Słowotwórstwo, semantyka leksykalna, leksykologia, pragmatyka językoznawcza, współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka kognitywna.

Życiorys naukowy

 • 1969-1974 – studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW; dyplom magistra filologii polskiej
 • 1982 – tytuł doktora nauk humanistycznych
 • 1994 – tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 1997 – profesor nadzwyczajny UW
 • 2010 – profesor zwyczajny

Stanowiska administracyjne

1996-1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW (1997-1998 p.o. Dyrektora IJP)
2006-2020 Kierownik Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (do kwietnia 2012 Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego)

Publikacje

Książki

 • 1993 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, s. 126 / 1996, s. 168. (2. wydanie poprawione 1996, s. 168)
 • 1994 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
 • 2005 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
 • 2017 Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim.Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 230. link do książki:  http://www.bijp.uw.edu.pl/files/Waszakowa%202017.pdf
 • 2021 Język w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze. Wydawnictwa UW, Warszawa, ss. 300.

Artykuły i rozdziały w książkach

 • 1975 (Krystyna Chruścińska): Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste), Poradnik Językowy 10, s. 560-567.
 • 1976, 1977 (Krystyna Chruścińska): Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. Cz. I., Poradnik Językowy 10, 1976, s. 438-445; Cz. II., Poradnik Językowy 1, 1977, s. 27.        
 • 1978 (Krystyna Chruścińska): O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] „Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego”. Wrocław, s. 69-79.
 • 1979 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Derywacja paradygmatyczna na zajęciach ze słowotwórstwa opisowego, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”, Kielce, s. 22-28.
 • 1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): O znaczeniowo-słowotwórczej klasie nazw obiektów (na materiale derywatów paradygmatycznych), Poradnik Językowy 3, s. 113-123.
 • 1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Próba opisu kategorii słowotwórczej nazw miejsc, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 90-101.
 • 1981 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Pojęcie i zakres derywacji paradygmatycznej w słowotwórstwie języka polskiego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica 2,  s. 45-58.
 • 1982 Rzeczownikowe derywaty mutacyjne o znaczeniu nieprzedmiotowym, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 79-86.
 • 1983 Produktywność formantów paradygmatycznych w rzeczownikowych derywatach prostych współczesnego języka polskiego, Poradnik Językowy 7, s. 416-424.
 • 1983 Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim, „Polonica” IX, s. 5-28.
 • 1984 O neutralizacji w słowotwórstwie, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 165-177.
 • 1988 O derywatach typu student, korespondent we współczesnym języku polskim i innych językach europejskich, Poradnik Językowy 4, s. 262-267.
 • 1988 Paradygmat rzeczownikowy męski z -(Ø) w mianowniku liczby pojedynczej w funkcji formantu we współczesnym języku polskim, „Prace Filologiczne” XXXIV, s. 39-68.
 • 1988 Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Poradnik Językowy 7, s. 504-511.
 • 1988 Słowotwórstwo rzeczowników obcych – synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych, „Polonica” R. XIII, s. 131-140.
 • 1988 Sufiks -at we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 9-10, s. 629-638.
 • 1988 Uwagi dyskusyjne w związku z książką B. Krei „Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa”, [w:] „Polono-Slavica Varsoviensia. Studia nad językiem polskim”, pod red.  R. Grzegorczykowej i B. Klebanowskiej, Warszawa, s. 123-132.
 • 1989 Udział obcych środków słowotwórczych w odmianach polszczyzny ogólnej. Przegląd Humanistyczny 2, s. 109-119.
 • 1990 O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach współczesnej polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy 6, s. 427-435
 • 1990 Sufiks -ant jako formant międzynarodowy. „Język Polski” LXX, 1-2, s. 32-39.
 • 1991 Formant obcy -ik/-yk i jego warianty: -aik, -tyk, -atyk, -etyk we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Język Polski LXXI, 3-5, s. 220-227.
 • 1991 Formant obcy -i(y)ka i jego warianty: -i(y)styka, -onika, -atoryka, -tyka, -atyka, -etyka, -alistyka we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, s. 65-76.
 • 1991 O wartościowaniu w słowotwórstwie. Poradnik Językowy 5-6, s. 180-187.
  [Wersja niemiecka: Bewertung in der polnischen Wortbildung, [w:] „Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim”, pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i J. Puzyniny, Warszawa 1992, s. 267-278].
 • 1991 O wyznaczoności w polskich derywatach imiennych. Poradnik Językowy 3-4, s. 110-118.
 • 1992 Derywacja sufiksalna, paradygmatyczna czy ujemna? Polonica R. XV – 1990, s. 101-110.
 • 1992 Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 3, s. 181-191 (cz. 1); 4, s. 278-289 (cz. 2).
 • 1992 Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria VIII. Warszawa, s. 255-261.
 • 1993 Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia semantyczne”, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron. Warszawa, s. 117-129. [Streszczenie tego artykułu pt. Udział rzeczownikowych derywatów słowotwórczych z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego (streszczenie), [w:] „Język a kultura”, t. 7, Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowskiego, Wrocław 1992, s. 77-78.]; [Zmodyfikowana wersja angielska: Some aspects of synchronic description of derivatives with foreign suffixes in contemporary Polish, [w:] A. Barentsen, B. Groen, and R. Sprenger, eds. Studies in West Slavic and Baltic Linguistics (= Studies in Slavic and General Linguistics 16). Rodopi, Amsterdam 1991, s. 387-399.
 • 1993 Derywaty z formantem -ant we współczesnym języku polskim. Prace Filologiczne XXXVIII, s. 47-55.
 • 1993 Formant obcy -er i jego warianty w dzisiejszej polszczyźnie. Poradnik Językowy 4, s. 145-154.
 • 1993 Wyrazy obce typu agentura, nuncjatura, prezydentura jako derywaty słowotwórcze polszczyzny. Poradnik Językowy 1-2, s. 5-9.
 • 1994 Derywaty z sufiksem < -izm // -yzm > we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Prace Filologiczne XXXIX, s. 97-114.
 • 1994 Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny końca XX wieku, [w:] „Przemiany współczesnej polszczyzny”, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole, s. 53-60.
 • 1995 Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, s. 1-12.
 • 1995 Formant -ista // -ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 32, SOW, Warszawa,    s. 121-135.
 • 1995 O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1, s. 26-37.
 • 1996 Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej (zarys problematyki, [w:] „Językowa kategoryzacja świata”, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin, s. 285-295.
 • 1996 Problem produktywności formantów obcych, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33 SOW, Warszawa, s. 75-83.
 • 1996 Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problem nominalizacji), [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII, s.113-125.
 • 1996 [razem z Jadwigą Puzyniną] Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, Warszawa, s. 321-346.
 • 1997 Dotychczasowe badania w zakresie nazw barw w poszczególnych językach a perspektywa ich całościowego opisu porównawczego, [w:] „Nazwy barw i wymiarów. Colour and measure terms”. Ed. B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm, s. 87-96.
 • 1997 O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia, [w:] „Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi”. Red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 9 -24.
 • 1997 Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII, s. 121-132.
 • 1998 Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, [w:] Tekst. Analizy i interpretacje. Red. J. Bartmiński. B. Boniecka, Lublin, s. 21-33.
 • 1998 Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 105-116.
 • 1998 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo. Warszawa, s. 109-115.
 • 1999 Jakiego koloru jest człowiek? (o podstawowych nazwach barw używanych na określenie koloru twarzy ludzkiej we współczesnym języku polskim), [w:] Prace Filologiczne XLIV, s. 545-556.
 • 1999 Typy leksykalnych procesów innowacyjnych w dzisiejszej polszczyźnie, [w:] „Opuscula Polonica et Russica”, t.6. Red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk. Łódź – Warszawa, 79-93.
 • 2000 Konotacje semantyczne i kulturowe polskiej nazwy barwy zielonej i jej odpowiedników w języku ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] Etnolingwistyka 12, s. 221-232.
 • 2000 Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 17-28 [wersja angielska Basic colour terms and their prototypical denotata. Toward a methodology of comparative description of colour. Stockholm 2005. Stockholms Universitet, s. 7-18.
 • 2000 Polskie podstawowe nazwy barw w roli ,,interpretantów” świata” (na przykładzie nazwy barwy zielonej), [w:] Prace Filologiczne XLV, s. 619-632.
 • 2000 Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych (na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w.), [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, s. 63-69.
 • 2000 Struktura znaczeniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 59-72.
 • 2000 Wybrane artykuły hasłowe z zakresu słowotwórstwa w: Innym słowniku języka polskiego PWN. Red. M. Bańko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, obejmujące produktywne we współczesnym języku polskim: 1) przyrostki rzeczownikowe, przymiotnikowe i czasownikowe (z podaniem ich znaczeń i przykładów); 2) drugie człony złożeń rzeczownikowych i przymiotnikowych (samodzielne i związane).
 • 2000 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod redakcją naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 7-10.
 • 2001 Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata, [w:] Prace Filologiczne XLVI, s. 637-647.
 • 2001 O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, [w:] Współczesna leksyka. Cz. II. Red. K. Michalewski. Wydawnictwo UŁ. Łódź, s. 156-167.
 • 2001 Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat barwy żółtej, [w:] Obraz sveta v jazyce. Sbornik z přispevků, které zaznely v jazykovedné sekci XXVII. Ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova – Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.- 4. kvetna 2000. v prostorách FF UK Praha”. Univerzita Karlova v Praze Filozofická Fakulta. Praha, s. 37-51.
 • 2001 Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Poradnik Językowy 6, s. 2-14.
 • 2001 System słowotwórczy – rozdział w książce z serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich „Język polski”, pod redakcją naukową S. Gajdy. Opole, s. 88-107.
 • 2002 Nowe derywaty słowotwórcze i ich struktury konceptualne (na przykładzie języka polskiego), [w:] „Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittemberg, 20. – 25. September 2001)”. S. Mengel (Hrsg.). Münster – Hamburg – London, LIT Verlag, s. 85-96.
 • 2002 Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu), [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003. Warszawa, s. 253-262.
 • 2002 Współczesne słowotwórstwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń. Poradnik Językowy 8, s. 3-18 (wersja czeska Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov, [w:] „Čeština doma a ve světě. Ročník X. Ústav Českého Jazyka a Teorie Komunikace Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy”. Praha, s. 331-343).
 • 2003 Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? Poradnik Językowy 10, 2003, 3-11 [przedruk w: „Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego”. Red. A. Moroz i M. Wiśniewski. Toruń 2004, s. 111-119].
 • 2003 Językowe i kulturowe odniesienia nazwy barwy żółtej we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 99-121.
 • 2003 Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego) – rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 411-435.
 • 2003 Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 49-68.
 • 2003 Porównanie znaczeń podstawowej nazw barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim, „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 163-188.
 • 2003 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (zarys problematyki), [w:] „Internacionalizmy v nové slovní zásobě”. Uspořádaly: Z. Tichá, Rangelova. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Praha, s. 74-83.
 • 2003 Przejawy tendencji do internacjonalizacji w systemach słowotwórczych języków zachodniosłowiańskich – rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 78-102.
 • 2003 [razem z Klarą Buzássyovą]: Tendencia k internacionalizácii (s ohžadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie) – rozdział w książce „Słowotwórstwo Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 49-58.
 • 2004 Afiksy, afiksoidy czy człony złożeń? (o aktywnych obcych cząstkach słowotwórczych), [w:] Семантика и прагматика языковых едини. Peд. A. Н. Еремин. Kaлуга, s. 101-112.
 • 2004 Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kognitywnego opisu derywatów słowotwórczych,[w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin, s. 197-208.
 • 2004 Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu. Poradnik Językowy 2, s. 67-80.
 • 2004 Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny, [w:] Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння. Навуковыя рэдaктары: A.A. Лукашанец, З. A. Харытончык. Нацыянальная Aкадэмія Навук Беларусі. Мiнск, s. 39-51.
 • 2004 Zlutá barva v polském a českém jazykovém obrazu světa – hledání prototypového vzoru, [w:] Čítanka textů z kognitivní lingvistiky. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Praha, s. 75-87.
 • 2006 O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom. Poradnik Językowy 5, s. 3-22.
 • 2006 Słownik Nová slova v češtině – dojrzałe dzieło czeskiej leksykografii, [w:] Prace Filologiczne. T. LI, s. 447-456.
 • 2006 Udział obcych prefiksów w derywacji rzeczownikowej w polszczyźnie przełomu XX/XXI w., [w:] Cлавистика. Cинхрония и диахрония. Mocква, s. 179-192.
 • 2007 Derywaty słowotwórcze w tekście, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIII, s. 125-138.
 • 2007 Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria XI. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Warszawa, s. 234-242.
 • 2007 Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie? [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 219-228.
 • 2007  Wariantywne  postaci  neologizmów w świetle adaptacyjnej  funkcji   słowotwórstwa, [w:] Prace  Filologiczne LIII, s. 691-699.
 • 2007 Wpływ najnowszych zapożyczeń na dynamikę rzeczownikowych kategorii słowotwórczych w  polszczyźnie, [w:] „Sprachliche Kategorien und die Slwische Wortbildung”. Georg Olms-Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, s. 433-446.
 • 2008 Konsekwencje współczesnej globalizacji w aspekcie językowym, [w:] Aspekte, Kategorien  und Kontakte slavischer Sprachen. B. Brehmer, K. Fischer, G. Krumbholtz (Hrsg.).  Verlag Dr Kovač. Hamburg, s. 391-403.
 • 2008 Polsko-czeska współpraca semantyczna, [w:] Slovo a smysl. Časopis pro mezioborá bohemistickástudia. 8. Ročník IV (2007). [Wydane w 2008]. Praha, s. 273-276.
 • 2008 ‘Uśmiech’ jako słowo i gest mimiczny. Obraz uśmiechu we współczesnej polszczyźnie, [w:] Pojęcie – słowo – tekst. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 151-166.
 • 2009 Derywacja słowotwórcza a semantyczna, [w:] „Cловообразyваниe u лексикoлoгия Балгарска aкадемия на науките”. Red. Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julia Bałtova. Coфия, s. 209-219.
 • 2009 Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego  i  środowiskowego w  języku mediów ostatniego ćwierćwiecza. Slavia Meridionalis 9, SOW, Warszawa, s. 1-14.
 • 2009 Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. Je. Koriakowcewa. Siedlce, s. 11-28.
 • 2009 Jak myślimy i mówimy o intuicji w polszczyźnie? Kognitywna interpretacja pojęcia. Mови та культури у новi Європi: контакти i самобутнiсть. Київ, 2009, s. 576-592.
 • 2009 Neuere Veröffentlichungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Neologismen, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 177-202.
 • 2009 Nowe derywaty słowotwórcze w ujęciu kognitywno-dyskursywnym, [w:] „Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii i novatorstvo”.  Red. V.A. Vinogradov, V.F. Novodranova, N.K. Rjabceva. Jazyki slavianskich Kultur. Rosijskaja Akademija Nauk. Мoskwa, s. 365-374.
 • 2009 Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. LingVaria IV, nr 1 (7), s. 49-64.
 • 2009 Prinzipien bei der Ermittlung und Verifizierung von Wortbildungsneologizmen als Nachweis für Internationalisierungstendenzen in der modernen polnischen Sprache, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 127-143.
  2010 Adaptacja słowotwórcza i semantyczna zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, [w:]  Вiдобpaжения icтopії тa культуры народу в cлоовотворeнні. Peд. H.Ф.Kлименко i Э.A. Kapпіловвська,  Київ, s. 47-59.
 • 2010 Composita – charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w., [w:] Człowiek –  Słowo – Świat. Red. nauk. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa, s. 351-363.
 • 2010 Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami?  (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia), [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Red. I. Burkacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, R. Pawelec, Warszawa, s. 193-207.
 • 2010 Innowacje słowotwórcze jako rezultaty integracji pojęciowej (w świetle modelu dynamicznego opartego na uzusie językowym), [w:] E.B., Пeтрухиа„Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование”, Moskwa, s. 59-70.
 • 2010 Jak użytkownicy polszczyzny  myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego?, Poradnik Językowy 9, s. 5-20.
 • 2010 Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu, „Slovo a slovesnost”, 71, 4,  s. 298-309.
 • 2010 Perspektivy srovnovávacích výzkumů v oblasti lexikálí sémantiky ve světle kognitivně lingvistických teorií, [w:] Obraz člověka v jazyce. Eds. I. Vaňková & J. Pacovská. Praha, s. 11-30.
 • 2011 Czy nowe zapożyczenia semantyczne przyczyniają się do desakralizacji polszczyzny?, [w:] A. Nagórko, red. Sprachliche Säkularisierung. Westslawisch – Deutsch, Berlin, s. 337–353.
 • 2011 Najnowsze metodologie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  LXVII, 117-137.
 • 2011 Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: dynamika procesów sprzyjających internacjonalizacji, [w:] Иccледoвания пo cлaвянcким языкaм 16-1, Ceyл, 125-142.
 • 2012 Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, 5-21.
 • 2012 Kognitywno-komunikatywna funkcja motywacji słowotwórczej, [w:] Творба речи и њeни pecypcи y cловенским jeзицима. Red. Pajна Драгићевић, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, s. 53-64.
 • 2012 Miejsce i rola relacji podobieństwa w słowotwórstwie – zarys problematyki, [w:] Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Red. J. Sierociuk. Poznań. Wydawnictwo PTPN, s. 191-202.
 • 2012 O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym, [w:] Sprache im Kulturkontext. Red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński,  Peter Lang, Berlin, s. 161-171.
 • 2012 Polska leksykografia chronologizacyjna, [w:] Between West and East. Red. R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, Amsterdam, s. 683-689.
 • 2012 Szkic do obrazu świadomości we współczesnym języku polskim, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce. Ed.  Irena Vaňková. Univerzita Karlova v Praze. Filozoficka fakulta. Ustav česke literatury a literarni vědy, Praha, s. 13-22.
 • 2012 Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia celebryta), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku. Red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Warszawa, 290-306.
 • 2013 „Aktywność słowotwórstwa hybrydalnego w najnowszej polszczyźnie”, [w:] „Motivované slovov lexikálnom systéme jazyka”.  Red. K. Buzássyová, B. Chocholová. Bratysława 2013: VEDA, vydatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav  Ľudovíta Štúra, s. 129-141.
 • 2013 „Profesor Krystyna Kleszczowa. Wybitny językoznawca. Twórcza osobowość. Niewiasta mądra, życzliwa,dzielna…”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVIII, 12, Kraków 2013, s. 267-271.
 • 2013 „Studniówka Tuska. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych”, [w:] „Mówię,więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4”. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 127-137.
 • 2014 „Czy można ulec ministrze Joannie Musze? O dystansie między świadomością a normą językową”, [w:] „Język polski – 25 lat po przełomie. / Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende”. Red.  D. Rytel-Schwarz, W.F. Schwarz, H.Ch. Trepte, A. Nagórko. Seria: westostpassagen. Band 21, Hildesheim – Zülrich – New York, Georg Olms Verlag, s. 239-262.
 • 2014 „Dobry, bo naturalny, ale nie tylko. O compositach z segmentem eko- w języku polskim”, [w:] Српскијезик xix. Студије српске и словенске. Cерија i, год. xix. Kатедре за српски језик. филолошки факултет, Београд, s. 335-350.
 • 2014 ”Perspektywy badań konfrontacyjnych słowotwórstwa,  Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), s. 1-28.
 • 2014 „Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości  we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)”. – Prace Filologiczne LXIV, cz.2, s. 313-334.
 • 2014 „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia)”, BiuletynPolskiego Towarzystwa Językoznawczego LXX, s. 167-187.
 • 2015 Foreign word-formation in Polish – rozdział w książce Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe.Eds. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer, Berlin. De Gruyter Mouton, s. 1566-1582.
 • 2015 Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXI, s. 111-126.
 • 2015 Pragmatyka słowotwórczego działania. Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych, LingVaria 1/19, s. 99-108.
 • 2015 Zjawiska słowotwórcze w zdarzeniach użycia językowego (na przykładzie compositów z segmentami bio- eko- w języku polskim), Poradnik Językowy Poradnik Językowy 9, s. 7-27.
 • 2015 (razem z M. Falkowską): Przedmowa do tomu „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa 2015, s. 7-9.
 • 2016 Aktualność niektórych idei i koncepcji teoretycznych    Profesora Witolda Doroszewskiego z zakresu semantyki i słowotwórstwa – Poradnik Językowy 1, 2016, 31-44
 • 2016 Kontekstowe innowacje słowotwórcze w internetowych tekstach publicystycznych i w ich komentarzach. Studium przypadku, [w:] Tošović, Branko, Wonisch, Arno (Hg.,ред./ur.), Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016, 499-512. 
 • 2016 Między życiem a śmiercią. O określeniach odnoszących się do wybranych długotrwałych stanów zaburzeń świadomości. Red. Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková: Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, s. 24-37.
 • 2017 Derywaty słowotwórcze jako kontekstowe struktury pojęciowe o podwójnej referencji, Biuletyn PTJ LXXII, 2016, 232-247.
 • 2017 O kreatywnym użyciu innowacji słowotwórczych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, D. Filar, P. Krzyżanowski, red., Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 849–868.
 • 2017 O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych. (Interpretacja zjawiska z punktu widzenia relacji między uczestnikami aktu  komunikacyjnego); PF LXXI, s. 313–333.
 • 2017 Composita kontaminacyjne jako rezultaty procesów analogii i anomalii, [w:] P. Łozowski, A. Głaz, Route 66: from Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, s. 93-109. 
 • 2018 Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja), [w:] Dociekania kognitywne, A. Libura, D. Bębeniec, H. Kowalewski, red., Kraków, Universitas, s. 223-237+6.
 • 2018 Akt słowotwórczy jako specyficzny sposób działania nadawcy i odbiorcy, [w:] Ku rzeczom niebłahym, J. Chojak, Z. Zaron, red., Warszawa, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, s. 93-106
 • 2018 Zjawiska uniwerbizacji słowotwórczej w tekstach współczesnej polszczyzny,  [w:] Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Sarajevo, 4–7. aprila 2017, Uredica Amela Šehović. Slavistički komitet Sarajevo, Sarajewo, s. 481-495.
 • 2018 Nowe derywaty jako wymierne skutki zróżnicowanych oddziaływań zapożyczeń leksykalnych na słowotwórstwo polszczyzny XXI w., [w:] Jazykovedný časopis, roč. 69, č. 3, s. 534-546.
 • 2018 Komunikacyjny opis słowotwórstwa współczesnej polszczyzny w dydaktyce akademickiej, [w:] Polonistické studie. Red. I. Dobrotová, Olomouc  2018, Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, s. 90–107.
 • 2019 Co o stanie nieświadomości mówią wybrane leksykony i kontekst użycia wyrażenia nieświadomość. Prace Filologiczne, LXXIII, s. 589–612.
 • 2019 Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXV, s. 173–186.
 • 2020 Charakterystyczne zjawiska w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. związane z tendencją do internacjonalizacji, [w:] У пошуках гармонії мови. Ред. Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк, Ю.В.Романюк, А.О.Савенко, Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, с. 97–107.
 • 2020 Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce R. Langackera (spojrzenie zperspektywy użytkownika terminologii kognitywnej), LingVaria Rok XV, 1 (29), s. 9-30.
 • 2020 O terminologii kognitywnej z perspektywy słowotwórstwa (na przykładzie polszczyzny), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXVI, s. 145-163.
 • 2020 Osiągnięcia polskiej leksykografii chronologizacyjnej (refleksje z perspektywy słowotwórczej), [w:] Wokół pewnego cytatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Wawrzyńczykowi, red. K. Wojan, Warszawa, s. 427-447.
 • 2021 Wybrane aspekty integralnego związku derywatu słowotwórczego z aktem komunikacji (na przykładzie nazw żeńskich), [w:] Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej. Red. Paweł Kowalski. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Prace Slawistyczne. Slavica, s. 117-121. e-ISBN: 978-83-66369-41-2 ISSN: 0208-4058
 • 2022 Żywotność tendencji do internacjonalizacji w słowotwórstwie polszczyzny pierwszych dwudziestu lat XXI w. [w:] Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. Martin Ološtiak, Ľudmila Liptáková, Klaudia Bednárová-Gibová (red.). Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, s. 123-133. ISBN 978-80-555-2963-9 (print) ISBN 978-80-555-2956-1 (online); https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2
 • 2022 Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, s. 547. Język Polski 2, s. 117-121. ISBN 978-83-227-9417-3
  doi: http:/doi.org/10.31286/JP.01020.
 • 2022 Pojęcie a inne terminy opisujące procesy mentalne w gramatyce Ronalda Langackera. Spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXVIII, s. 259-278. ISSN 0032-3802
 • 2022 Czy łatwo strukturalistce odnaleźć się w kognitywizmie? Z Profesor Krystyną Waszakową rozmawia Agnieszka Mierzwińska-Hajnos. LaMiCus 6, s. 162-173. ISSN 2544-6886
 • 2022 Kreatywność językowa jako sposób budowania lub burzenia relacji między interlokutorami („ja“ – „ty“) w zdarzeniu użycia językowego [w:] Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna. Jazyk / język. Lucie Saicová Římalová (ed.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 9-22.
  ISBN 978-80-7671-106‑8 (print) ISBN 978-80-7671-107-5 (online : pdf)
 • 2023 Derywaty słowotwórcze w użyciu – dynamika i elastyczność znaczeń kontekstowych [w:] Justyna Winiarska, Aneta Załazińska (red.) Przestrzenie komunikacji. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Jolancie Antas. Kraków 2023, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 431-445.
  ISBN 978-83-8138-834-4 (druk), ISBN 978-83-8138-835-1 (PDF), https://doi.org/10.12797/9788381388351
 • (w druku) Miloša Dokulila teoria derywacji w kontekście semantyki Ronalda Langackera (wybrane aspekty). Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
 • (w druku) Nowe czasowniki motywowane przez zapożyczone nominalizacje we współczesnej polszczyźnie. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. XXII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Тенденции во зборообразувањето на глаголите во словенските јазици”. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‒ Скопје Катедра за македонски јазик. Ochryd, 29.05-03.06.2023.
 • (w druku) O produktywności słowotwórczej w nowej czeskiej gramatyce (na tle teorii Miloša Dokulila) Prace Filologiczne LXXIX.

Inne

Encyklopedie i słowniki

Autorstwo wybranych haseł słowotwórczych w „Innym słowniku języka polskiego”. Red. M. Bańko, Warszawa 2000 .

Sprawozdania

2003  [razem z K. Kleszczową] Sprawozdanie z konferencji Komisji Słowotwórczej w Mińsku ”Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння”, Мiнск, 2-6.03. 2003 [w:] Poradnik Językowy nr 10, s. 57-63.

Artykuły popularnonaukowe

1998  [z Barbarą Subko] Wokół spraw ważnych i istotnych. (Z profesor Jadwigą Puzyniną rozmawiają Barbara Subko i Krystyna Waszakowa). Prace Filologiczne , T. XLIII, Warszawa, s. 15-25 .

Zespołowe prace badawcze, granty

 • 1990-1995 wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Stanisława Gajdę Międzynarodowym projekcie badawczym „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945 – 1995)”
 • Główny wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Renatę Grzegorczykową międzynarodowym projekcie badawczym „Porównawcza semantyka leksykalna”, realizowanym w latach 1997-1999 na Uniwersytecie Warszawskim (współpraca z badaczami z Uniwersytetów w Pradze, Moskwie, Kijowie, Sztokholmie) 
 • Praca w międzynarodowym zespole slawistów nad syntezą słowotwórstwa języków słowiańskich w aspekcie porównawczym pt. „Slovoobrazovanije / Nominacija” (przygotowanie dwóch rozdziałów). Kierownik zespołu: prof. Ingeborg Ohnheiser; zakończenie prac nad książką – 2003 r. – wykonawca
 • Realizacja projektu badawczego nr rej. 1H01D012026 „Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny” (grant indywidualny) – lata 2004-2007

Udział w pracach komitetów redakcyjnych

Prace Filologiczne – od 1997

Członkostwo w komitetach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1977); członek Zarządu PTJ (od 2014)
 • Członek Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka (od 1976)
 • Członek Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1998)
 • Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2004-2007)
 • Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 14 XII 2007)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywnego (od 2013); członek Rady Naukowej (od 2014)
 • Członek Komitetu Językoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (kadencja 2015-2019, 2020-2023, 2024-2026)

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Rektora UW (kilkakrotnie w latach 90.)
 • Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską – 1983
 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną – 1995
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Honorowy Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu  w Amsterdamie wraz z listem gratulacyjnym JE Ambasadora RP w Hadze; nagroda międzynarodowa za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Amsterdamskiego w podziękowaniu za 25 lat współpracy dydaktycznej
  (11 IX 2014r.)
 • Wyróżnienie JM Rektora UW „w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (1 X 2015r.)
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UW za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (13 XI 2020r.)