Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa

 • ORCID 0000-0001-7341-6582
 • Academia https://uw.academia.edu/KrystynaWaszak
 • ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Krystyna_Waszak2

Kontakt: kwaszak@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:
czwartek, godz. 13.45-14.45, pok. 34

Tematyka badawcza

Słowotwórstwo, semantyka leksykalna, leksykologia, pragmatyka językoznawcza, współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka kognitywna.

Życiorys naukowy

 • 1969-1974 – studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW; dyplom magistra filologii polskiej
 • 1982 – tytuł doktora nauk humanistycznych
 • 1994 – tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 1997 – profesor nadzwyczajny UW
 • 2010 – profesor zwyczajny

Stanowiska administracyjne

1996-1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Języka Polskiego UW (1997-1998 p.o. Dyrektora IJP)
2006-2020 Kierownik Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (do kwietnia 2012 Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego)

Publikacje

Książki

 • 1993 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1993, s. 126 / 1996, s. 168. (2. wydanie poprawione 1996, s. 168)
 • 1994 Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
 • 2005 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 265.
 • 2017 Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim.Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 230. link do książki:  http://www.bijp.uw.edu.pl/files/Waszakowa%202017.pdf
 • 2021 Język w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze. Wydawnictwa UW, Warszawa, ss. 300.

Artykuły i rozdziały w książkach

 • 1975 (Krystyna Chruścińska): Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste), Poradnik Językowy 10, s. 560-567.
 • 1976, 1977 (Krystyna Chruścińska): Nowe wyrazy złożone w języku polskiej prasy. Cz. I., Poradnik Językowy 10, 1976, s. 438-445; Cz. II., Poradnik Językowy 1, 1977, s. 27.        
 • 1978 (Krystyna Chruścińska): O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] „Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego”. Wrocław, s. 69-79.
 • 1979 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Derywacja paradygmatyczna na zajęciach ze słowotwórstwa opisowego, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”, Kielce, s. 22-28.
 • 1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): O znaczeniowo-słowotwórczej klasie nazw obiektów (na materiale derywatów paradygmatycznych), Poradnik Językowy 3, s. 113-123.
 • 1980 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Próba opisu kategorii słowotwórczej nazw miejsc, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 90-101.
 • 1981 (Krystyna Chruścińska-Waszakowa): Pojęcie i zakres derywacji paradygmatycznej w słowotwórstwie języka polskiego, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica 2,  s. 45-58.
 • 1982 Rzeczownikowe derywaty mutacyjne o znaczeniu nieprzedmiotowym, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 79-86.
 • 1983 Produktywność formantów paradygmatycznych w rzeczownikowych derywatach prostych współczesnego języka polskiego, Poradnik Językowy 7, s. 416-424.
 • 1983 Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim, „Polonica” IX, s. 5-28.
 • 1984 O neutralizacji w słowotwórstwie, [w:] „Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały VI Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków”. Kielce, s. 165-177.
 • 1988 O derywatach typu student, korespondent we współczesnym języku polskim i innych językach europejskich, Poradnik Językowy 4, s. 262-267.
 • 1988 Paradygmat rzeczownikowy męski z -(Ø) w mianowniku liczby pojedynczej w funkcji formantu we współczesnym języku polskim, „Prace Filologiczne” XXXIV, s. 39-68.
 • 1988 Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Poradnik Językowy 7, s. 504-511.
 • 1988 Słowotwórstwo rzeczowników obcych – synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych, „Polonica” R. XIII, s. 131-140.
 • 1988 Sufiks -at we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 9-10, s. 629-638.
 • 1988 Uwagi dyskusyjne w związku z książką B. Krei „Wybrane zagadnienia polskiego słowotwórstwa”, [w:] „Polono-Slavica Varsoviensia. Studia nad językiem polskim”, pod red.  R. Grzegorczykowej i B. Klebanowskiej, Warszawa, s. 123-132.
 • 1989 Udział obcych środków słowotwórczych w odmianach polszczyzny ogólnej. Przegląd Humanistyczny 2, s. 109-119.
 • 1990 O homonimiczności sufiksów rodzimych i obcych w derywatach współczesnej polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy 6, s. 427-435
 • 1990 Sufiks -ant jako formant międzynarodowy. „Język Polski” LXX, 1-2, s. 32-39.
 • 1991 Formant obcy -ik/-yk i jego warianty: -aik, -tyk, -atyk, -etyk we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Język Polski LXXI, 3-5, s. 220-227.
 • 1991 Formant obcy -i(y)ka i jego warianty: -i(y)styka, -onika, -atoryka, -tyka, -atyka, -etyka, -alistyka we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, s. 65-76.
 • 1991 O wartościowaniu w słowotwórstwie. Poradnik Językowy 5-6, s. 180-187.
  [Wersja niemiecka: Bewertung in der polnischen Wortbildung, [w:] „Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim”, pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i J. Puzyniny, Warszawa 1992, s. 267-278].
 • 1991 O wyznaczoności w polskich derywatach imiennych. Poradnik Językowy 3-4, s. 110-118.
 • 1992 Derywacja sufiksalna, paradygmatyczna czy ujemna? Polonica R. XV – 1990, s. 101-110.
 • 1992 Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim. Poradnik Językowy 3, s. 181-191 (cz. 1); 4, s. 278-289 (cz. 2).
 • 1992 Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria VIII. Warszawa, s. 255-261.
 • 1993 Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia semantyczne”, pod red. R. Grzegorczykowej i Z. Zaron. Warszawa, s. 117-129. [Streszczenie tego artykułu pt. Udział rzeczownikowych derywatów słowotwórczych z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego (streszczenie), [w:] „Język a kultura”, t. 7, Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowskiego, Wrocław 1992, s. 77-78.]; [Zmodyfikowana wersja angielska: Some aspects of synchronic description of derivatives with foreign suffixes in contemporary Polish, [w:] A. Barentsen, B. Groen, and R. Sprenger, eds. Studies in West Slavic and Baltic Linguistics (= Studies in Slavic and General Linguistics 16). Rodopi, Amsterdam 1991, s. 387-399.
 • 1993 Derywaty z formantem -ant we współczesnym języku polskim. Prace Filologiczne XXXVIII, s. 47-55.
 • 1993 Formant obcy -er i jego warianty w dzisiejszej polszczyźnie. Poradnik Językowy 4, s. 145-154.
 • 1993 Wyrazy obce typu agentura, nuncjatura, prezydentura jako derywaty słowotwórcze polszczyzny. Poradnik Językowy 1-2, s. 5-9.
 • 1994 Derywaty z sufiksem < -izm // -yzm > we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Prace Filologiczne XXXIX, s. 97-114.
 • 1994 Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny końca XX wieku, [w:] „Przemiany współczesnej polszczyzny”, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole, s. 53-60.
 • 1995 Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, s. 1-12.
 • 1995 Formant -ista // -ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 32, SOW, Warszawa,    s. 121-135.
 • 1995 O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1, s. 26-37.
 • 1996 Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej (zarys problematyki, [w:] „Językowa kategoryzacja świata”, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej, Lublin, s. 285-295.
 • 1996 Problem produktywności formantów obcych, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33 SOW, Warszawa, s. 75-83.
 • 1996 Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problem nominalizacji), [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LII, s.113-125.
 • 1996 [razem z Jadwigą Puzyniną] Krytycznie o nowym słowniku języka polskiego, [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, Warszawa, s. 321-346.
 • 1997 Dotychczasowe badania w zakresie nazw barw w poszczególnych językach a perspektywa ich całościowego opisu porównawczego, [w:] „Nazwy barw i wymiarów. Colour and measure terms”. Ed. B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm, s. 87-96.
 • 1997 O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia, [w:] „Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi”. Red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 9 -24.
 • 1997 Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII, s. 121-132.
 • 1998 Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, [w:] Tekst. Analizy i interpretacje. Red. J. Bartmiński. B. Boniecka, Lublin, s. 21-33.
 • 1998 Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s. 105-116.
 • 1998 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo. Warszawa, s. 109-115.
 • 1999 Jakiego koloru jest człowiek? (o podstawowych nazwach barw używanych na określenie koloru twarzy ludzkiej we współczesnym języku polskim), [w:] Prace Filologiczne XLIV, s. 545-556.
 • 1999 Typy leksykalnych procesów innowacyjnych w dzisiejszej polszczyźnie, [w:] „Opuscula Polonica et Russica”, t.6. Red. E. Małek, J. Wawrzyńczyk. Łódź – Warszawa, 79-93.
 • 2000 Konotacje semantyczne i kulturowe polskiej nazwy barwy zielonej i jej odpowiedników w języku ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] Etnolingwistyka 12, s. 221-232.
 • 2000 Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 17-28 [wersja angielska Basic colour terms and their prototypical denotata. Toward a methodology of comparative description of colour. Stockholm 2005. Stockholms Universitet, s. 7-18.
 • 2000 Polskie podstawowe nazwy barw w roli ,,interpretantów” świata” (na przykładzie nazwy barwy zielonej), [w:] Prace Filologiczne XLV, s. 619-632.
 • 2000 Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych (na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w.), [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, s. 63-69.
 • 2000 Struktura znaczeniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 59-72.
 • 2000 Wybrane artykuły hasłowe z zakresu słowotwórstwa w: Innym słowniku języka polskiego PWN. Red. M. Bańko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, obejmujące produktywne we współczesnym języku polskim: 1) przyrostki rzeczownikowe, przymiotnikowe i czasownikowe (z podaniem ich znaczeń i przykładów); 2) drugie człony złożeń rzeczownikowych i przymiotnikowych (samodzielne i związane).
 • 2000 [razem z Renatą Grzegorczykową] O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. I, pod redakcją naukową R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej. Warszawa, s. 7-10.
 • 2001 Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata, [w:] Prace Filologiczne XLVI, s. 637-647.
 • 2001 O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, [w:] Współczesna leksyka. Cz. II. Red. K. Michalewski. Wydawnictwo UŁ. Łódź, s. 156-167.
 • 2001 Polski językowy obraz świata widziany przez pryzmat barwy żółtej, [w:] Obraz sveta v jazyce. Sbornik z přispevků, které zaznely v jazykovedné sekci XXVII. Ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova – Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.- 4. kvetna 2000. v prostorách FF UK Praha”. Univerzita Karlova v Praze Filozofická Fakulta. Praha, s. 37-51.
 • 2001 Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Poradnik Językowy 6, s. 2-14.
 • 2001 System słowotwórczy – rozdział w książce z serii Najnowsze dzieje języków słowiańskich „Język polski”, pod redakcją naukową S. Gajdy. Opole, s. 88-107.
 • 2002 Nowe derywaty słowotwórcze i ich struktury konceptualne (na przykładzie języka polskiego), [w:] „Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittemberg, 20. – 25. September 2001)”. S. Mengel (Hrsg.). Münster – Hamburg – London, LIT Verlag, s. 85-96.
 • 2002 Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu), [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”. Seria 10. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003. Warszawa, s. 253-262.
 • 2002 Współczesne słowotwórstwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń. Poradnik Językowy 8, s. 3-18 (wersja czeska Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov, [w:] „Čeština doma a ve světě. Ročník X. Ústav Českého Jazyka a Teorie Komunikace Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy”. Praha, s. 331-343).
 • 2003 Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? Poradnik Językowy 10, 2003, 3-11 [przedruk w: „Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego”. Red. A. Moroz i M. Wiśniewski. Toruń 2004, s. 111-119].
 • 2003 Językowe i kulturowe odniesienia nazwy barwy żółtej we współczesnej polszczyźnie, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 99-121.
 • 2003 Kognitywne aspekty tworzenia nowych derywatów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego) – rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 411-435.
 • 2003 Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim i wietnamskim, [w:] „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 49-68.
 • 2003 Porównanie znaczeń podstawowej nazw barwy żółtej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim, „Studia z semantyki porównawczej. Nazwy Barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne”. Cz. II. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa, s. 163-188.
 • 2003 Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (zarys problematyki), [w:] „Internacionalizmy v nové slovní zásobě”. Uspořádaly: Z. Tichá, Rangelova. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Praha, s. 74-83.
 • 2003 Przejawy tendencji do internacjonalizacji w systemach słowotwórczych języków zachodniosłowiańskich – rozdział w książce „Słowotwórstwo / Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 78-102.
 • 2003 [razem z Klarą Buzássyovą]: Tendencia k internacionalizácii (s ohžadom na funkčnú diferenciáciu internacionalizácie v rozličných sférach komunikácie) – rozdział w książce „Słowotwórstwo Nominacja. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich”. Red. nauk. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej. Opole, s. 49-58.
 • 2004 Afiksy, afiksoidy czy człony złożeń? (o aktywnych obcych cząstkach słowotwórczych), [w:] Семантика и прагматика языковых едини. Peд. A. Н. Еремин. Kaлуга, s. 101-112.
 • 2004 Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kognitywnego opisu derywatów słowotwórczych,[w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin, s. 197-208.
 • 2004 Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu. Poradnik Językowy 2, s. 67-80.
 • 2004 Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny, [w:] Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння. Навуковыя рэдaктары: A.A. Лукашанец, З. A. Харытончык. Нацыянальная Aкадэмія Навук Беларусі. Мiнск, s. 39-51.
 • 2004 Zlutá barva v polském a českém jazykovém obrazu světa – hledání prototypového vzoru, [w:] Čítanka textů z kognitivní lingvistiky. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Praha, s. 75-87.
 • 2006 O nowych pracach Czeskiej Akademii Nauk poświęconych neologizmom. Poradnik Językowy 5, s. 3-22.
 • 2006 Słownik Nová slova v češtině – dojrzałe dzieło czeskiej leksykografii, [w:] Prace Filologiczne. T. LI, s. 447-456.
 • 2006 Udział obcych prefiksów w derywacji rzeczownikowej w polszczyźnie przełomu XX/XXI w., [w:] Cлавистика. Cинхрония и диахрония. Mocква, s. 179-192.
 • 2007 Derywaty słowotwórcze w tekście, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIII, s. 125-138.
 • 2007 Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria XI. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Warszawa, s. 234-242.
 • 2007 Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie? [w:] Przegląd Humanistyczny 1, s. 219-228.
 • 2007  Wariantywne  postaci  neologizmów w świetle adaptacyjnej  funkcji   słowotwórstwa, [w:] Prace  Filologiczne LIII, s. 691-699.
 • 2007 Wpływ najnowszych zapożyczeń na dynamikę rzeczownikowych kategorii słowotwórczych w  polszczyźnie, [w:] „Sprachliche Kategorien und die Slwische Wortbildung”. Georg Olms-Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, s. 433-446.
 • 2008 Konsekwencje współczesnej globalizacji w aspekcie językowym, [w:] Aspekte, Kategorien  und Kontakte slavischer Sprachen. B. Brehmer, K. Fischer, G. Krumbholtz (Hrsg.).  Verlag Dr Kovač. Hamburg, s. 391-403.
 • 2008 Polsko-czeska współpraca semantyczna, [w:] Slovo a smysl. Časopis pro mezioborá bohemistickástudia. 8. Ročník IV (2007). [Wydane w 2008]. Praha, s. 273-276.
 • 2008 ‘Uśmiech’ jako słowo i gest mimiczny. Obraz uśmiechu we współczesnej polszczyźnie, [w:] Pojęcie – słowo – tekst. Red. nauk. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa. Warszawa, s. 151-166.
 • 2009 Derywacja słowotwórcza a semantyczna, [w:] „Cловообразyваниe u лексикoлoгия Балгарска aкадемия на науките”. Red. Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julia Bałtova. Coфия, s. 209-219.
 • 2009 Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego  i  środowiskowego w  języku mediów ostatniego ćwierćwiecza. Slavia Meridionalis 9, SOW, Warszawa, s. 1-14.
 • 2009 Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. Je. Koriakowcewa. Siedlce, s. 11-28.
 • 2009 Jak myślimy i mówimy o intuicji w polszczyźnie? Kognitywna interpretacja pojęcia. Mови та культури у новi Європi: контакти i самобутнiсть. Київ, 2009, s. 576-592.
 • 2009 Neuere Veröffentlichungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Neologismen, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 177-202.
 • 2009 Nowe derywaty słowotwórcze w ujęciu kognitywno-dyskursywnym, [w:] „Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii i novatorstvo”.  Red. V.A. Vinogradov, V.F. Novodranova, N.K. Rjabceva. Jazyki slavianskich Kultur. Rosijskaja Akademija Nauk. Мoskwa, s. 365-374.
 • 2009 Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. LingVaria IV, nr 1 (7), s. 49-64.
 • 2009 Prinzipien bei der Ermittlung und Verifizierung von Wortbildungsneologizmen als Nachweis für Internationalisierungstendenzen in der modernen polnischen Sprache, [w:] „Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher”. E. Worbs (Hrsg.) Peter Lang GmbH. Frankfurt AM Main, s. 127-143.
  2010 Adaptacja słowotwórcza i semantyczna zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie, [w:]  Вiдобpaжения icтopії тa культуры народу в cлоовотворeнні. Peд. H.Ф.Kлименко i Э.A. Kapпіловвська,  Київ, s. 47-59.
 • 2010 Composita – charakterystyczna struktura przełomu XX/XXI w., [w:] Człowiek –  Słowo – Świat. Red. nauk. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa, s. 351-363.
 • 2010 Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami?  (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia), [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Red. I. Burkacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, R. Pawelec, Warszawa, s. 193-207.
 • 2010 Innowacje słowotwórcze jako rezultaty integracji pojęciowej (w świetle modelu dynamicznego opartego na uzusie językowym), [w:] E.B., Пeтрухиа„Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование”, Moskwa, s. 59-70.
 • 2010 Jak użytkownicy polszczyzny  myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego?, Poradnik Językowy 9, s. 5-20.
 • 2010 Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu, „Slovo a slovesnost”, 71, 4,  s. 298-309.
 • 2010 Perspektivy srovnovávacích výzkumů v oblasti lexikálí sémantiky ve světle kognitivně lingvistických teorií, [w:] Obraz člověka v jazyce. Eds. I. Vaňková & J. Pacovská. Praha, s. 11-30.
 • 2011 Czy nowe zapożyczenia semantyczne przyczyniają się do desakralizacji polszczyzny?, [w:] A. Nagórko, red. Sprachliche Säkularisierung. Westslawisch – Deutsch, Berlin, s. 337–353.
 • 2011 Najnowsze metodologie badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”  LXVII, 117-137.
 • 2011 Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: dynamika procesów sprzyjających internacjonalizacji, [w:] Иccледoвания пo cлaвянcким языкaм 16-1, Ceyл, 125-142.
 • 2012 Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, Poradnik Językowy 3, 5-21.
 • 2012 Kognitywno-komunikatywna funkcja motywacji słowotwórczej, [w:] Творба речи и њeни pecypcи y cловенским jeзицима. Red. Pajна Драгићевић, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad, s. 53-64.
 • 2012 Miejsce i rola relacji podobieństwa w słowotwórstwie – zarys problematyki, [w:] Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Red. J. Sierociuk. Poznań. Wydawnictwo PTPN, s. 191-202.
 • 2012 O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym, [w:] Sprache im Kulturkontext. Red. H. Burkhardt, R. Hammel, M. Łaziński,  Peter Lang, Berlin, s. 161-171.
 • 2012 Polska leksykografia chronologizacyjna, [w:] Between West and East. Red. R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, J. Stelleman, Amsterdam, s. 683-689.
 • 2012 Szkic do obrazu świadomości we współczesnym języku polskim, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce. Ed.  Irena Vaňková. Univerzita Karlova v Praze. Filozoficka fakulta. Ustav česke literatury a literarni vědy, Praha, s. 13-22.
 • 2012 Złożony charakter procesów włączania elementów obcych do języka polskiego (na przykładzie zapożyczenia celebryta), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku. Red. A. Mikołajczuk, K. Waszakowa, Warszawa, 290-306.
 • 2013 „Aktywność słowotwórstwa hybrydalnego w najnowszej polszczyźnie”, [w:] „Motivované slovov lexikálnom systéme jazyka”.  Red. K. Buzássyová, B. Chocholová. Bratysława 2013: VEDA, vydatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav  Ľudovíta Štúra, s. 129-141.
 • 2013 „Profesor Krystyna Kleszczowa. Wybitny językoznawca. Twórcza osobowość. Niewiasta mądra, życzliwa,dzielna…”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVIII, 12, Kraków 2013, s. 267-271.
 • 2013 „Studniówka Tuska. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych”, [w:] „Mówię,więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4”. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 127-137.
 • 2014 „Czy można ulec ministrze Joannie Musze? O dystansie między świadomością a normą językową”, [w:] „Język polski – 25 lat po przełomie. / Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende”. Red.  D. Rytel-Schwarz, W.F. Schwarz, H.Ch. Trepte, A. Nagórko. Seria: westostpassagen. Band 21, Hildesheim – Zülrich – New York, Georg Olms Verlag, s. 239-262.
 • 2014 „Dobry, bo naturalny, ale nie tylko. O compositach z segmentem eko- w języku polskim”, [w:] Српскијезик xix. Студије српске и словенске. Cерија i, год. xix. Kатедре за српски језик. филолошки факултет, Београд, s. 335-350.
 • 2014 ”Perspektywy badań konfrontacyjnych słowotwórstwa,  Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), s. 1-28.
 • 2014 „Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości  we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)”. – Prace Filologiczne LXIV, cz.2, s. 313-334.
 • 2014 „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia)”, BiuletynPolskiego Towarzystwa Językoznawczego LXX, s. 167-187.
 • 2015 Foreign word-formation in Polish – rozdział w książce Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe.Eds. Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer, Berlin. De Gruyter Mouton, s. 1566-1582.
 • 2015 Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXI, s. 111-126.
 • 2015 Pragmatyka słowotwórczego działania. Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych, LingVaria 1/19, s. 99-108.
 • 2015 Zjawiska słowotwórcze w zdarzeniach użycia językowego (na przykładzie compositów z segmentami bio- eko- w języku polskim), Poradnik Językowy Poradnik Językowy 9, s. 7-27.
 • 2015 (razem z M. Falkowską): Przedmowa do tomu „Pojęcia zapisane w języku”, Warszawa 2015, s. 7-9.
 • 2016 Aktualność niektórych idei i koncepcji teoretycznych    Profesora Witolda Doroszewskiego z zakresu semantyki i słowotwórstwa – Poradnik Językowy 1, 2016, 31-44
 • 2016 Kontekstowe innowacje słowotwórcze w internetowych tekstach publicystycznych i w ich komentarzach. Studium przypadku, [w:] Tošović, Branko, Wonisch, Arno (Hg.,ред./ur.), Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016, 499-512. 
 • 2016 Między życiem a śmiercią. O określeniach odnoszących się do wybranych długotrwałych stanów zaburzeń świadomości. Red. Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková: Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, s. 24-37.
 • 2017 Derywaty słowotwórcze jako kontekstowe struktury pojęciowe o podwójnej referencji, Biuletyn PTJ LXXII, 2016, 232-247.
 • 2017 O kreatywnym użyciu innowacji słowotwórczych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, D. Filar, P. Krzyżanowski, red., Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 849–868.
 • 2017 O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych. (Interpretacja zjawiska z punktu widzenia relacji między uczestnikami aktu  komunikacyjnego); PF LXXI, s. 313–333.
 • 2017 Composita kontaminacyjne jako rezultaty procesów analogii i anomalii, [w:] P. Łozowski, A. Głaz, Route 66: from Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, s. 93-109. 
 • 2018 Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja), [w:] Dociekania kognitywne, A. Libura, D. Bębeniec, H. Kowalewski, red., Kraków, Universitas, s. 223-237+6.
 • 2018 Akt słowotwórczy jako specyficzny sposób działania nadawcy i odbiorcy, [w:] Ku rzeczom niebłahym, J. Chojak, Z. Zaron, red., Warszawa, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, s. 93-106
 • 2018 Zjawiska uniwerbizacji słowotwórczej w tekstach współczesnej polszczyzny,  [w:] Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima. Zbornik radova Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavistaSarajevo, 4–7. aprila 2017, Uredica Amela Šehović. Slavistički komitet Sarajevo, Sarajewo, s. 481-495.
 • 2018 Nowe derywaty jako wymierne skutki zróżnicowanych oddziaływań zapożyczeń leksykalnych na słowotwórstwo polszczyzny XXI w., [w:] Jazykovedný časopis, roč. 69, č. 3, s. 534-546.
 • 2019 Co o stanie nieświadomości mówią wybrane leksykony i kontekst użycia wyrażenia nieświadomość. Prace Filologiczne, LXXIII, s. 589–612.
 • 2019 Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXV, s. 173–186.
 • 2020 Charakterystyczne zjawiska w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI w. związane z tendencją do internacjonalizacji, [w:] У пошуках гармонії мови. Ред. Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк, Ю.В.Романюк, А.О.Савенко, Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, с. 97–107.
 • 2020 Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce R. Langackera (spojrzenie zperspektywy użytkownika terminologii kognitywnej), LingVaria Rok XV, 1 (29), s. 9-30.
 • 2020 O terminologii kognitywnej z perspektywy słowotwórstwa (na przykładzie polszczyzny), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXVI, s. 145-163.
 • 2020 Osiągnięcia polskiej leksykografii chronologizacyjnej (refleksje z perspektywy słowotwórczej), [w:] Wokół pewnego cytatu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Wawrzyńczykowi, red. K. Wojan, Warszawa, s. 427-447.
 • 2021 Wybrane aspekty integralnego związku derywatu słowotwórczego z aktem komunikacji (na przykładzie nazw żeńskich), [w:] Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej. Red. Paweł Kowalski. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Prace Slawistyczne. Slavica, s. 117-121. e-ISBN: 978-83-66369-41-2 ISSN: 0208-4058
 • 2022 Żywotność tendencji do internacjonalizacji w słowotwórstwie polszczyzny pierwszych dwudziestu lat XXI w. [w:] Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. Red. Martin Ološtiak Ľudmila Liptáková Klaudia Bednárová-Gibová. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, s. 123-133. ISBN 978-80-555-2963-9 (print) ISBN 978-80-555-2956-1 (online); https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2
 • 2022 Recenzja monografii Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej pt. „Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce”, Lublin 2020, Wydawnictwo UMCS, ss. 547. Język Polski 2, s. 344-369. ISBN 978-83-227-9417-3
 • 2022 Pojęcie a inne terminy opisujące procesy mentalne w gramatyce Ronalda Langackera. Spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXVIII, s. 259-278. ISSN 0032-3802
 • 2022 Czy łatwo strukturalistce odnaleźć się w kognitywizmie? Z Profesor Krystyną Waszakową rozmawia Agnieszka Mierzwińska-Hajnos. LaMiCus 6, s. 162-173. ISSN 2544-6886
 • (w druku) Kreatywność językowa jako sposób budowania lub burzenia relacji między interlokutorami („ja“ – „ty“) w zdarzeniu użycia językowego [w:] Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna. Jazyk / język. Lucie Saicová Římalová (ed.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 9-22. ISBN 978-80-7671-XXX -X (print) ISBN 978-80-7671-XXX -X (online : pdf)
 • (w druku) Derywaty słowotwórcze w użyciu – dynamika i elastyczność znaczeń kontekstowych [Tom jubileuszowy prof. Jolanty Antas]
 • (w druku) Miloša Dokulila teoria derywacji w kontekście semantyki Ronalda Langackera (wybrane aspekty). Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Inne

Encyklopedie i słowniki

Autorstwo wybranych haseł słowotwórczych w „Innym słowniku języka polskiego”. Red. M. Bańko, Warszawa 2000 .

Sprawozdania

2003  [razem z K. Kleszczową] Sprawozdanie z konferencji Komisji Słowotwórczej w Mińsku ”Праблемы теоріі i гісторьіі славянскага словаўтварэння”, Мiнск, 2-6.03. 2003 [w:] Poradnik Językowy nr 10, s. 57-63.

Artykuły popularnonaukowe

1998  [z Barbarą Subko] Wokół spraw ważnych i istotnych. (Z profesor Jadwigą Puzyniną rozmawiają Barbara Subko i Krystyna Waszakowa). Prace Filologiczne , T. XLIII, Warszawa, s. 15-25 .

Zespołowe prace badawcze, granty

 • 1990-1995 wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Stanisława Gajdę Międzynarodowym projekcie badawczym „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945 – 1995)”
 • Główny wykonawca w kierowanym przez prof. dr hab. Renatę Grzegorczykową międzynarodowym projekcie badawczym „Porównawcza semantyka leksykalna”, realizowanym w latach 1997-1999 na Uniwersytecie Warszawskim (współpraca z badaczami z Uniwersytetów w Pradze, Moskwie, Kijowie, Sztokholmie) 
 • Praca w międzynarodowym zespole slawistów nad syntezą słowotwórstwa języków słowiańskich w aspekcie porównawczym pt. „Slovoobrazovanije / Nominacija” (przygotowanie dwóch rozdziałów). Kierownik zespołu: prof. Ingeborg Ohnheiser; zakończenie prac nad książką – 2003 r. – wykonawca
 • Realizacja projektu badawczego nr rej. 1H01D012026 „Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny” (grant indywidualny) – lata 2004-2007

Udział w pracach komitetów redakcyjnych

Prace Filologiczne – od 1997

Członkostwo w komitetach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1977);członek Zarządu PTJ (od 2014)
 • Członek Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka (od 1976)
 • Członek Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1998)
 • Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2004-2007)
 • Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 14 XII 2007)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywnego (od 2013);członek Rady Naukowej (od 2014)
 • Członek Komitetu Językoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (kadencja 2015-2019, 2020-2023)

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Rektora UW (kilkakrotnie w latach 90.)
 • Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską – 1983
 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną – 1995
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Honorowy Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu  w Amsterdamie wraz z listem gratulacyjnym JE Ambasadora RP w Hadze; nagroda międzynarodowa za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Amsterdamskiego (w podziękowaniu za 25 lat współpracy  dydaktycznej); 11 IX 2014 r.
 • Wyróżnienie JM Rektora UW „w uznaniu zasług dla prestiżu i rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (1 X 2015)